OBWIESZCZENIE w sprawie budowy zalicznikowej linii kablowej oświetlenia ulicznego ulic Chabrowej, Krokusowej, Nałkowskiej i Kopernika w m. Golina

GPiB.6733. 7.2017                                                                                             Golina, dnia 16.11.2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu   .11.2017 r. na wniosek Pełnomocnika LAB-ENERGY Andrzej Paciorek, 85-660 Bydgoszcz, ul. Poniatowskiego 28/1/64, działającego w imieniu i na rzecz OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O., 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71A zostało wszczęte   postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zalicznikowej linii kablowej oświetlenia ulicznego ulic Chabrowej, Krokusowej, Nałkowskiej i Kopernika w m. Golina gm. Golina na n/w działkach obręb geodezyjny Golina: działki nr ewid. 2169, 123/11, 123/21, 125/2, 127/4, 128/4, 128/3, 175/2, 2169, 1990, 1991, 1992, 87/2, 64/6.

 

Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 08.12.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój 7)

 

 

 

                                            Burmistrz Goliny

                                                                Mirosław Durczyński

 

 Projekt decyzjido pobrania 

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -do pobrania