Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej m. Kawnice

GPiB.6733.2.2018                                                                                             Golina, dnia 01.02.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 01.02.2018 r. na wniosek PRO-EKO Projekt Sp. z o.o., ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin, działającej z upoważnienia Burmistrza Goliny zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej m. Kawnice gm. Golina na działce o numerze ewidencyjnym 370/6 obręb geodezyjny Kawnice.

 

Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 23.02.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój 7)