Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej SN w m. Golina

GPiB.6733.8.2017                                                                                 
           														Golina, dnia 21.12.2017 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że w dniu   .11.2017 r. na wniosek Pełnomocnika B.P.W.ENERGOTELPROJEKT Sp. z o.o., 61-065 Poznań, ul. Gronostajowa 9, Krzysztof Rozmiarek działającego w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR SA 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8 zostało wszczęte   postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN w m. Golina gm. Golina na n/w działkach obręb geodezyjny Golina: działki nr ewid. 2166/6, 2166/7, 345/3, 341/5, 339/3, 338/2, 2168, 338/1, 2172, 277/11, 277/17, 382, 259/2, 1810, 254/1, 252/5, 1769, 1729, 1774/1, 250/7, 2166/1.

 

Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 18.01.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój 7).

 

 

 

                                                            /Burmistrz Goliny/