Obwieszczenie w sprawie budowy linii elektroenergetycznej w m. Rosocha

GPiB.6733. 8.2018                                                                                                       Golina, dnia 23.05.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zawiadamiam, że w dniu 14.05.2018 r. na wniosek Jerzego Napierały działającego w imieniu B.P.W. ENERGOTELPROJEKT Sp. z o.o. ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań, działającej w imieniu i na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, zostało wszczęte   postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN, stacji słupowej SN/nN i przyłączy kablowych nN w miejscowości Rosocha, obręb geodezyjny Rosocha działki nr ewid. 5, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 100, 17, 129 i obręb geodezyjny Rosocha-Kolonia działki nr 34, 35, 48, gmina Golina. 

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym możliwość wniesienia uwag i wniosków w przedmiotowej procedurze w terminie do dnia 14.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój  7)

 

   Burmistrz Goliny

                                                                                 Mirosław Durczyński

 

 

 

GPiB.6733.8.2018                                                                                                              Golina, dnia ....2018 r.

                                                                          

(PROJEKT)

 

DECYZJA NR 8/2018

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

na rzecz

 

ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

na działkach obręb geodezyjny Rosocha działki nr ewid. 5, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 100, 17, 129

i obręb geodezyjny Rosocha-Kolonia działki nr 34, 35, 48, gmina Golina

 

jako zamierzenie polegające na

 

budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN, stacji słupowej SN/nN i przyłączy kablowych nN.

 

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

 

Obiekt infrastruktury technicznej.

 

II. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

 

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)       na terenie objętym wnioskiem, zaznaczonym linią przerywaną i liczbami 1 – 20  na załączniku graficznym, ustala się budowę linii elektroenergetycznej kablowej SN, stacji słupowej SN/nN i przyłączy kablowych nN;

a)       długości linii kablowej SN o przekroju do 240 mm2 ok. 815 m;

b)       długości linii kablowej nN o przekroju do 240 mm2 ok. 530 m;

c)       słup wirowany o wysokości do 12,0 m.

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu :

1)      inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Powidzko-Bieniszewski i obowiązują na nim przepisy Ustawy o ochronie przyrody;

2)       inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

3)    w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu lub Burmistrza Goliny.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

  a)  inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)    zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej;

b)    zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

c)     odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

d)    obsługa komunikacyjna inwestycji istniejącymi drogami;

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a) obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia .05.2018 r. nr GPiB.6733.  .2018                                                                                                                

b)  zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia .05.2018 r. nr GPiB.6733.  .2018                                                                                                               

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach.

 

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

 

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone linią przerywana i liczbami 1 – 20 na  kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji. 

 

IV. Ważność decyzji:

 

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami)  niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)         inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

b)         dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 14.05.2018 roku na wniosek Jerzego Napierały działającego w imieniu B.P.W. ENERGOTELPROJEKT Sp. z o.o. ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań, działającej w imieniu i na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, zostało wszczęte   postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN, stacji słupowej SN/nN i przyłączy kablowych nN w miejscowości Rosocha, obręb geodezyjny Rosocha działki nr ewid. 5, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 100, 17, 129 i obręb geodezyjny Rosocha-Kolonia działki nr 34, 35, 48, gmina Golina. 

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów o których mowa w art.6 ust. 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami).

Wnioskowana inwestycja, nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 71)

Wnioskowana inwestycja nie jest realizowana na gruntach rolnych, wobec czego nie zachodziła konieczność uzgodnienia decyzji w zakresie melioracji i ochrony gruntów rolnych.

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-         nie wymagającym uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

-         nie objętym ochroną konserwatorską;

-         nie zlokalizowanym w granicach terenu górniczego;

-         nie zlokalizowanym na obszarze udokumentowanych złóż kopalin;

-         nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

-         nie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych;

-         nie zlokalizowanym w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

-         objętym formą ochrony przyrody.

Decyzja została uzgodniona przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Postanowieniem Nr z dnia

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, Postanowieniem Nr z dnia

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji.

 

         Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Marian Lis członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów wpisany pod numerem WP-0116.

 

POUCZENIE

 

  1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

 

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik Jerzy Napierał działający w imieniu B.P.W. ENERGOTELPROJEKT Sp. z o.o. ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań
  2. ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
  3. Strony postępowania administracyjnego.