Obwieszczenie w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Kawnice

GPiB.6733.9.2018                                                                                                       Golina, dnia 26.06.2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 


Zawiadamiam, że w dniu 26.06.2018 r. na wniosek GRIP Ryszard Białczyk, ul. Ogrodowa 20, 62-200 Gniezno działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Avrio Media Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 1b, 62-025 Kostrzyn zostało wszczęte  postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w m. Kawnice gm. Golina na działkach o numerze ewidencyjnym 320/6 i 322/10 obręb geodezyjny Kawnice.


Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 18.07.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój 7 ).

 

 


                                                                                                     Burmistrz Goliny

                                                                                                /-/ Mirosław Durczyński

 

 GPiB.6733.9.2018                                                                                                               Golina, dnia ...06.2018 r.

 

(PROJEKT)

 

DECYZJA

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

 

na rzecz

 

Avrio Media Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 1b, 62-025 Kostrzyn

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

na działkach o numerze ewidencyjnym 320/6 i 322/10 obręb geodezyjny Kawnice.

 

jako zamierzenie polegające na

 

budowie gazociągu średniego ciśnienia.

 

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

 

Obiekt infrastruktury technicznej.

 

II. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

 

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)       na terenie objętym wnioskiem ustala się budowę gazociągu śr/c:

a)    gazociąg o ciśnieniu max. do 0,5 MPa,

b)    rury  z PE średnica dn 63 mm o długości ok 266 mb.

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu :

1)  inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów– Obszar Powidzko-Bieniszewski i obowiązują na nim przepisy Ustawy o ochronie przyrody;

2)    inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych.

3)    na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać stosowne pozwolenie;

4)   w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

5)    po zakończeniu realizacji inwestycji teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

  a)  inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)    zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy;

b)    zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

c)     odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

d)    obsługa komunikacyjna inwestycji istniejącymi drogami;

e)    rozwiązanie kolizji z sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z  zarządcą sieci;

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a) obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia   .06.2018 r. nr GPiB.6733.9.2018                                                                    

b) zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia   .06.2018 r. nr GPiB.6733.9.2018                                                                   

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach;

 

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

 

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone linią przerywaną na  kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 i liczbami 1-14

 

IV. Ważność decyzji:

 

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)      inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

b)      dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę, lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 15.06.2018r. GRIP Ryszard Białczyk, ul. Ogrodowa 20, 62-200 Gniezno działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Avrio Media Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 1b, 62-025 Kostrzyn zostało wszczęte  postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w m. Kawnice gm. Golina na działkach o numerze ewidencyjnym 320/6 i 322/10 obręb geodezyjny Kawnice.

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016 roku poz. 2147 ze zmianami).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, uchwalonym uchwałą Rady Miasta w Golinie  nr V/30/94 z dnia 30.11.94r. (Dz. U. Woj. Konińskiego Nr 32 poz.214 z dnia 15.12.1994r.), który utracił moc w dniu 1 stycznia 2004r. na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskowana działka nie była przeznaczone na inwestycje służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 w/w ustawy, wobec czego nie zachodziła konieczność dokonania uzgodnień  w oparciu o art. 53. ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami).

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 71).

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-  który nie wymaga uzyskania zgodny na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne

- nie objętym ochroną konserwatorską

- objętym formą ochrony przyrody: Obszar Chronionego Krajobrazu Powidzko-Bieniszewski,

- nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych

W toku postępowania uzyskano następujące uzgodnienia lub/i opinie organów z zakresie wymaganym przez art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło, Postanowieniem Nr z dnia,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Postanowieniem Nr z dnia

- Starostwo Powiatowe w Koninie, Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów, Al. 1 Maja 9 62-510 Konin, Postanowieniem Nr z dnia

Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Marian Lis członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów wpisany pod numerem WP-0116.

 

POUCZENIE

 

 

Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczonym terenem inwestycji.

 

Otrzymują za dowodem doręczenia:

strony postępowania administracyjnego