Obwieszczenie - stacja uzdatniania wody

GPiB.6733.15.2018                                                                                                           Golina, dnia 06.12.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że w dniu 06.12.2018 r. na wniosek PRO-EKO Projekt Sp. z o.o. w Koninie działającej z upoważnienia Burmistrza Goliny, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody w Węglewie w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina”, w m. Węglew gm. Golina na działce o numerze ewidencyjnym: 335/9 obręb geodezyjny Węglew.

Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 27.12.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7)

 


 

 

 

GPiB.6733.15.2018                                                                        Golina, dnia ……………..2018 r.

 

 

 

(PROJEKT)

DECYZJA NR 15/2018

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zm.) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

na rzecz

 

Gminy Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

na działce nr ewid. 335/9, obręb geodezyjny Węglew, gmina Golina

 

jako zamierzenie polegające na

 

rozbudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody w Węglewie w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina”.

 

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

Obiekt infrastruktury technicznej.

 

II. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)    szczegółowe ustalenia dla planowanej inwestycji:

a)    nieprzekraczalna linia zabudowy dla planowanej inwestycji: istniejąca, bez zmian,

b)    maksymalna powierzchnia zabudowy działki: 20%,

c)    minimalna powierzchnia biologicznie czynna: co najmniej 30%,

2)    budynek stacji uzdatniania wody:

a)    maksymalna wysokość budynku od gruntu do kalenicy – 5,5m,

b)    maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku po rozbudowie: do 20m,

c)    geometria dachu: płaski ze spadkiem technologicznym do 5°,

3)    zbiorniki wyrównawcze – 3 szt.:

a)    pojemność każdego zbiornika : do 150 m3,

b)    wysokość: do 11m,

c)    płyta fundamentowa – 3 szt., o średnicy 6,0m.

Należy uzyskać wynikające z przepisów szczególnych zezwolenia i uzgodnienia projektu budowlanego.

 

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1)  inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody:

a)   na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Powidzko-Bieniszewski;

b)     Dyrektywa Ptasia PLB300002 Dolina Środkowej Warty;

c)     Dyrektywa Siedliskowa PLH300009 Ostoja Nadwarciańska

i obowiązują na nim przepisy Ustawy o ochronie przyrody.

2)  działka nr 335/9 w obrębie Węglew posiada powierzchnię 0,2500 ha i w ewidencji gruntów stanowi: inne tereny zabudowane Bi;

3)  oddziaływanie na nieruchomości sąsiednie zamknie się w granicach wnioskowanej działki;

4)  inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

5)  w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

6)  przy lokalizacji poszczególnych obiektów powinny decydować względy technologiczne, branżowe szczegółowe przepisy: sanitarne, ochronne, ochrony środowiska i prawa budowlanego, a także wszelkie wymogi wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia mieszkańców;

7)  po zakończeniu realizacji inwestycji teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

 

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1)   inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

2)   w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszystkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków znalezisko i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe to Burmistrza Goliny zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

4. Warunki obsługi w zakresie komunikacji:

1)  do nieruchomości o numerze ewidencyjny 335/9 w obrębie Węglew, gmina Golina, zapewniony jest dostęp do drogi publicznej, tj. drogi gminnej wewnętrznej o numerze ewidencyjnym działki 334/11, istniejącym zjazdem.

 

5. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1)  zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącego przyłącza.

2)  zaopatrzenie w wodę – z istniejącego przyłącza.

3)  nieczystości płynne – do istniejącego bezodpływowego zbiornika ścieków.

4)  odprowadzenie wód deszczowych – odprowadzane powierzchniowo do gruntu na terenie działki inwestorskiej.

5)  odpady komunalne stałe – odpady stałe muszą być gromadzone w szczelnych pojemnikach w wyznaczonych miejscach zlokalizowanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane na terenie działki inwestora, a następnie przekazywane do odzysku i unieszkodliwiania.

6)  ogrzewanie budynku – z własnej kotłowni.

7)  od istniejących mediów infrastruktury technicznej zachować normatywne odległości, a w przypadku ewentualnej kolizji z planowanym zamierzeniem inwestycyjny, dopuszcza się przebudowę poza teren inwestycji za zgodą i na warunkach gestorów sieci.

 

6. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

1)   projektowana inwestycja nie może naruszać uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym pozbawiać dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności;

2)   Inwestycja może być zrealizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.);

3)   obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach;

4)   obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 06.12.2018 r. nr GPiB.6733.12.2018;

5)   zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 06.12.2018 r. nr GPiB.6733.12.2018;

7. Przedmiotową inwestycję należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone linią ciągłą na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 i literami A-D stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

 

IV. Ważność decyzji:

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zm.) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

1)  inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

2)  dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 30.11.2018 r. (data wpływu 03.12.2018 r.) Pełnomocnik PRO-EKO Projekt Sp. z o.o., ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin działająca z upoważnienia Burmistrza Goliny, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody w Węglewie w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina”, w m. Węglew gm. Golina na działce o numerze ewidencyjnym: 335/9 obręb geodezyjny Węglew.

Działka nr 335/9 w obrębie Węglew posiada powierzchnię 0,2500ha i w ewidencji gruntów stanowi: inne tereny zabudowane Bi.

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 pkt 2) ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 roku poz. 2204).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, uchwalonym uchwałą Rady Miasta w Golinie nr V/30/94 z dnia 30.11.94 r. ( Dz. U. Woj. Konińskiego Nr 32 poz.214 z dnia 15.12.1994 r.), który utracił moc w dniu 1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskowana działka nie była przeznaczone na inwestycje służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 w/w ustawy, wobec czego nie zachodziła konieczność dokonania uzgodnień w oparciu o art. 53. ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zm.). Teren objęty wnioskiem w nieobowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Golina położony był w terenie rolnym. Teren posiadał oznaczenia: 4.9 WZ – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę.

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 71).

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-  który nie wymaga uzyskania zgodny na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne,

- nie objętym ochroną konserwatorską,

- objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Powidzko-Bieniszewski, Dyrektywa Ptasia PLB300002 Dolina Środkowej Warty, Dyrektywa Siedliskowa PLH300009 Ostoja Nadwarciańska.

- nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych

W toku postępowania uzyskano następujące uzgodnienia lub/i opinie organów z zakresie wymaganym przez art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- Zarząd Zlewni Wód Polskich, ul. Prusa 3, 62-600 Koło, Postanowieniem Nr z dnia,

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Postanowieniem Nr z dnia,

- Starostwo Powiatowe w Koninie, Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, Postanowieniem Nr z dnia,

- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Koninie, ul. Noskowskiego 4, 62-510 Konin, Postanowieniem Nr z dnia.

 

 

Projekt decyzji sporządziła:

osoba uprawniona, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy: mgr inż. Błażej Wojdak

 

 

POUCZENIE

 

1.    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2.    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3.    Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

 

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1.    Strony postępowania administracyjnego

2.    a/a