Obwieszczenie o zakończeniu postępowania-budowa sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV- obręb Kawnice

GPiB.6733.4.2020                                                                                                       Golina, dnia 28.05.2020 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.)

 zawiadamiam

o zakończeniu postępowania na wniosek Jerzego Woźniaka działającego w imieniu firmy Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WiS” ul. Francuska 61, 64-100 Leszno, posiadającego pełnomocnictwo do występowania w imieniu i na rzecz firmy Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetlenia zewnętrznego w m. Kawnice, obręb geodezyjny Kawnice na działce nr ewid. 375/1, gmina Golina.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7), w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie.

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia dotyczące obsługi w Urzędzie Miejskim w Golinie pytania i wnioski można zgłaszać drogą mailową na adres urzędu golina@golina.pl lub na skrzynkę ePUAP: /Golina/SkrytkaESP.

W razie pytań prosimy również o kontakt telefoniczny pod numer telefonu: 632418095 wew. 248 i 249.

 

                                                                                                  Burmistrz Goliny

                                                                                              /-/ Mirosław Durczyński

Decyzja nr 4/2020- do pobrania