OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie GOLINA wraz z prognozami oddziaływania na ś

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie GOLINA wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) , art. 39 ust. 11, art. 54 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ) oraz poniższych uchwał Rady Miejskiej w Golinie :

  1. Nr XXV/122/2016  z dnia 30. 09. 2016r.,
  2. Nr XXV/123/2016  z dnia 30. 09. 2016r.,
  3. Nr XXXI/157/2017 z dnia 23. 02. 2017r.,

 

Burmistrz Goliny zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów wymienionych planów miejscowych wraz z prognozami  oddziaływania na środowisko, w terminie :

od 10.10.2017r. do 31.10.2017r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, w godzinach urzędowania.

            Dyskusja publiczna nad projektowanymi rozwiązaniami, przyjętymi w dokumentach wyłożonych do wglądu, odbędzie się w dniu 24.10.2017r., o godz.  10 00w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie sala nr 13. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach  planów, wyłożonych do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektów planów należy składać w formie pisemnej do Burmistrza  Goliny,

w terminie wyznaczonym w obwieszczeniu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2017r.

            Składana uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz  Goliny.

 

 

                  Burmistrz Goliny

                                                                                                          /Mirosław Durczyński/ 

 

1. MPZP WĘGLEW 2017 - Węglew 123

 

 

2. MPZP WĘGLEW 2017 - Węglew 157

  

3. MPZP GOLINA - Golina MPZP