Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa budynku szkoły w Kawnicach

GPiB.6733.7.2018                                          Golina, dnia 18.05.2018 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 09.05.2018 r. na wniosek Pracowni Projektowej FASADA Przemysław Sudziak ul. Sienkiewicza 9, 63-210 Żerków, działającej z upoważnienia Gminy Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina, zostało wszczęte   postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „rozbudowa budynku szkoły o pomieszczenia lekcyjne i socjalne wraz z infrastrukturą techniczną”,w miejscowości Kawnice, na działkach nr ewid. 318/1 i 318/2 obręb Węglew, gmina Golina. 

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym możliwość wniesienia uwag i wniosków w przedmiotowej procedurze w terminie do dnia 08.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój 7).

 

Otrzymują (za dowodem doręczenia):

Strony postępowania administracyjnego


 

                                                                                  /-/ Burmistrz Goliny

                                                                                  Mirosław Durczyński

 

 

 

GPiB.6733.7 .2018                                              Golina, dnia 18.05.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zawiadamiam, że w dniu 09.05.2018 r. na wniosek Pracowni Projektowej FASADA Przemysław Sudziak ul. Sienkiewicza 9, 63-210 Żerków, działającej z upoważnienia Gminy Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina, zostało wszczęte  postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „rozbudowa budynku szkoły o pomieszczenia lekcyjne i socjalne wraz z infrastrukturą techniczną”, w miejscowości Kawnice, na działkach nr ewid. 318/1 i 318/2 obręb Węglew, gmina Golina. 

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym możliwość wniesienia uwag i wniosków w przedmiotowej procedurze w terminie do dnia 08.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój 7).

 

 

 

                                                                                              /-/ Burmistrz Goliny

                                                                                              Mirosław Durczyński 

 

GPiB.6733.7.2018                                                                                                              Golina, dnia ...04.2018 r.

                                                                          

(PROJEKT)

DECYZJA NR 7/2018

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

 

na rzecz Gminy Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

na działkach nr ewidencyjny 318/1 i 318/2 obręb geodezyjny Węglew, gmina Golina

 

jako zamierzenie polegające na

 

rozbudowie budynku szkoły o pomieszczenia lekcyjne i socjalne wraz z infrastrukturą techniczną.

I. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy.

Zabudowa usługowa.

II. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)         Rozbudowa budynku szkoły:

a)         maksymalna wysokość elewacji frontowej rozbudowy do gzymsu do 13,0 m npt;

b)         maksymalna wysokość rozbudowy do 14,5 m npt;

c)          geometria dachu – dach jedno lub dwuspadowy o nachyleniu połaci do 10º;

d)         szerokość elewacji frontowej rozbudowy do 26,0 m;

2)         Przy realizacji inwestycji i zagospodarowaniu działki należy zachować:

a)         nieprzekraczalną linię zabudowy ustaloną istniejącym budynkiem szkoły, zgodnie z załącznikiem graficznym;

b)         maksymalną powierzchnię zabudowy terenu objętego decyzją do 30 %;

c)          minimalną powierzchnię biologicznie czynną terenu objętego decyzją 50 %;

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu :

1)    inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody:

a)    na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów– Obszar Powidzko-Bieniszewski;

b)    Dyrektywa Ptasia PLB300002 Dolina Środkowej Warty;

c)     Dyrektywa Siedliskowa PLH300009 Ostoja Nadwarciańska.

2)    inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych.

3)    na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać stosowne pozwolenie;

4)    w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

 a) inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)       zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza;

b)       odprowadzenie ścieków na dotychczasowych zasadach;

c)       zaopatrzenie w wodę z istniejącego przyłącza;

d)       ogrzewanie z istniejącej kotłowni;

e)       obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi gminnej..

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a)    obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia ……05.2018 r. nr …………….

b)    zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia ……05.2018 r. nr …………….

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone na mapie w skali 1:1000 stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji. 

IV. Jeżeli w obrębie planowanej inwestycji występują urządzenia melioracyjne, ich ewentualną przebudowę i lokalizację planowanej inwestycji należy uzgodnić z administratorem tych urządzeń, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.                                                           

V. Ważność decyzji:

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)       inny wnioskodawca uzyska pozwolenia na budowę,

b)       dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 09.05.2018 roku na wniosek Pracowni Projektowej FASADA Przemysław Sudziak ul. Sienkiewicza 9, 63-210 Żerków, działającej na podstawie upoważnienia Gminy Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina, zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „rozbudowa budynku szkoły o pomieszczenia lekcyjne i socjalne wraz z infrastrukturą techniczną”, miejscowości Kawnice, na działkach nr ewid. 318/1 i 318/2 obręb Węglew, gmina Golina. 

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów o których mowa w art.6 ust. 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami).

Wnioskowana inwestycja, nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 71)

Wnioskowana inwestycja nie jest realizowana na gruntach rolnych, wobec czego nie zachodziła konieczność uzgodnienia decyzji w zakresie melioracji i ochrony gruntów rolnych.

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-         nie wymagającym uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

-         nie objętym ochroną konserwatorską;

-         nie zlokalizowanym w granicach terenu górniczego;

-         nie zlokalizowanym na obszarze udokumentowanych złóż kopalin;

-         nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

-         nie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych;

-         nie zlokalizowanym w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

-         objętym formą ochrony przyrody.

Decyzja została uzgodniona przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Postanowieniem Nr z dnia

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, Postanowieniem Nr z dnia

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji.

 

         Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Marian Lis członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów wpisany pod numerem WP-0116.

 

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

 

 

Otrzymują:

1. Pracownia Projektowa FASADA Przemysław Sudziak ul. Sienkiewicza 9, 63-210 Żerków

2. Gmina Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina

3. a/a