OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


OBWIESZCZENIE

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie GOLINA

 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

 i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) , art. 39 ust. 11 , art. 54 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ) oraz  uchwały Rady Miejskiej w Golinie :

Nr XXXI/157/2017, z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w miejscowościach : Kraśnica, Węglew, Sługocinek, Przyjma, Spławie, Myślibórz i w m. Golinie, uchwalonego w dniu 8.02.2007r. uchwałą Rady Miejskiej w Golinie Nr V/27/207 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew, uchwalonego w dniu 30. 09. 2016 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie Nr XXV/118/2016.,Burmistrz Goliny zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu wymienionego  planu miejscowego wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko, w terminie : 

od 1 lutego 2018r.   do 1 marca 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, w godzinach urzędowania.

            Dyskusja publiczna nad projektowanymi rozwiązaniami , przyjętymi w dokumentach wyłożonych do wglądu, odbędzie się w dniu  21 lutego 2018r. o godz.  10-tej , w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie  planu, wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza  Goliny,

w terminie wyznaczonym w obwieszczeniu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy

z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 oraz

 z 2014 r. poz. 1662) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.

 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  23 marca 2018r.

            Składana uwaga powinna zawierać : imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz  Goliny.

 

 

 

 

                                                                                                Burmistrz Goliny  

                                                                                              Mirosław Durczyński