Obwieszczenie o ponownym rozpatrzeniu sprawy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Kawnice

GPiB.6733.3.2020                                                                                                             Golina, dnia 07.12.2020 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam, że

 

w związku z uchyleniem decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Koninie SKO-ZP-4160/151/2020, z dnia 23.10.2020r. (wpływ do tut. urzędu: 27.10.2020 r.) decyzji Burmistrza Goliny nr 3/2020, znak GPiB.6733.3.2020 z dnia 14 września 2020r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w miejscowości Kawnice, na działce nr 401/2 Obręb Kawnice, gmina Golina, tutejszy organ przystąpił do ponownego rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.) strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym możliwość wniesienia uwag i wniosków w przedmiotowej procedurze w terminie do dnia 22.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój 7), w godzinach 800 – 1500.

 

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia dotyczące obsługi w Urzędzie Miejskim w Golinie pytania i wnioski można zgłaszać drogą mailową na adres urzędu golina@golina.pl lub na skrzynkę ePUAP: /Golina/SkrytkaESP.

W razie pytań prosimy również o kontakt telefoniczny pod numer telefonu: 632418095 wew. 248 i 249.