Obwieszczenie i projekt decyzji- budowa sieci gazowej w m. Węglew

GPiB.6733.7.2020                                                                                                       Golina, dnia 13.07.2020 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Zawiadamiam, że w dniu 13.07.2020 r. na wniosek Pana Mateusz Bazela reprezentującego firmę Durczak - Instalacje, posiadającego pełnomocnictwo do występowania w imieniu i na rzecz firmy Avrio Media Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 1b, 62-025 Kostrzyn, zostało wszczęte   postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Węglew-Kolonia, obręb geodezyjny Węglew na działkach nr ewid. 398/3, 398/4, 392, 390, 387, gmina Golina.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.) strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym możliwość wniesienia uwag i wniosków w przedmiotowej procedurze w terminie do dnia 03.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7), w godzinach 800 – 1500.

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia dotyczące obsługi w Urzędzie Miejskim w Golinie pytania i wnioski można zgłaszać drogą mailową na adres urzędu golina@golina.pl lub na skrzynkę ePUAP: /Golina/SkrytkaESP.

W razie pytań prosimy również o kontakt telefoniczny pod numer telefonu: 632418095 wew. 248 i 249.


GPiB.6733.7.2020                                                                                                              Golina, dnia ...    .2020 r.

 

(PROJEKT)

 

DECYZJA NR 7/2020

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

na rzecz

 

Avrio Media Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 1b, 62-025 Kostrzyn

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

w m. Węglew-Kolonia, obręb geodezyjny Węglew na działkach nr ewid. 398/3, 398/4, 392, 390, 387,

gmina Golina

 

jako zamierzenie polegające na

 

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia.

 

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

 

Obiekt infrastruktury technicznej.

 

II. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

 

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)       na terenie objętym wnioskiem, zaznaczonym linią przerywaną i liczbami 1 – 6 na załączniku graficznym, ustala się budowę sieć gazowa średniego ciśnienia:

a)       maksymalne ciśnienie: MOP + 0,5 MPa

b)       średnica dn90 mm i dn63 mm

c)       materiał PE 100

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu :

1)       inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody:

a)       na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Powidzko-Bieniszewski;

b)       Dyrektywa Ptasia PLB300002 Dolina Środkowej Warty;

c)       Dyrektywa Siedliskowa PLH300009 Ostoja Nadwarciańska

 i obowiązują na nim przepisy Ustawy o ochronie przyrody

2)       inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

3)         w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu lub Burmistrza Goliny.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

 a)  inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)    zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy;

b)    zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

c)     odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

d)    zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu PE 100 SDR 17,6 dn 225 w ul. Stefana Batorego w m. Węglew-Kolonia dz. nr geod. 402;

e)    obsługa komunikacyjna inwestycji istniejącymi drogami;

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a)    obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 13.07.2020 r. nr GPiB.6733.7.2020

b)    zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 13.07.2020 r. nr GPiB.6733.7.2020

c)     obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach.

 

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

 

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone linią przerywaną i liczbami 1 – 6 na  kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji.

 

IV. Ważność decyzji:

 

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)         inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

b)         dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

  

UZASADNIENIE

 

W dniu 26.06.2020 roku Mateusz Bazela reprezentujący firmę Durczak – Instalacje, ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, posiadający pełnomocnictwo do występowania w imieniu i na rzecz firmy Avrio Media Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 1b, 62-025 Kostrzyn, wystąpił z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci bazowej średniego ciśnienia w m. Węglew-Kolonia, obręb geodezyjny Węglew na działkach nr ewid. 398/3, 398/4, 392, 390, 387, gmina Golina. 

Wnioskowana inwestycja jest realizowana na terenie nie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów o których mowa w art.6 ust. 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).

Wnioskowana inwestycja, nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1839 ze zmianami)

Miedzy innymi dla działek gruntu nr 390, 392, 398/3, 3984, Burmistrz Goliny wydał decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚiGW 6220-8.6.2017 z dnia 02.08.2017 r. orzekł realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i określił warunki realizacji w/w przedsięwzięcia.

Wnioskowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolne.

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-         nie wymagającym uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

-         nie objętym ochroną konserwatorską;

-         nie zlokalizowanym w granicach terenu górniczego;

-         nie zlokalizowanym na obszarze udokumentowanych złóż kopalin;

-         nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

-         nie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych;

-         nie zlokalizowanym w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

-         objętym formą ochrony przyrody.

Decyzja została uzgodniona przez:

-        Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło, Postanowieniem Nr z dnia

-        Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Postanowieniem Nr z dnia

-        Starostwo Powiatowe w Koninie, Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów, Al. 1 Maja 9 62-510 Konin, Postanowieniem Nr z dnia

 

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji.

 

         Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Marian Lis członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów wpisany pod numerem WP-0116.

 

POUCZENIE

 

  1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

Otrzymują:

  1. Strony postępowania administracyjnego
  2. a/a