OBWIESZCZENIE - GPiB.6733.5.2018

GPiB.6733.5.2018                                                                               Golina, dnia 19.03.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 19.03.2018 r. na wniosek Zdzisława Stachowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Concept Zdzisław Stachowiak 63-400 Ostrów Wlkp, ul. Budowlanych 5, działającego w imieniu i na rzecz ENERGE-OPERATOR SA 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowej SN, budowie linii kablowej nn, budowy złącz kablowo-pomiarowych nn, wymianie istniejącego słupa SN i wymianie istniejącego słupa nn w m. Golina-Kolonia, gm. Golina na n/w działkach obręb geodezyjny Golina-Kolonia: działki nr ewid. 45/4, 53, 58, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/18, 61/25, 61/26, 96, 98, 121/5, 127.

 

Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 09.04.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7)