OBWIESZCZENIE - budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej WN 110 kV zasilającej podstację trakcyjna PT Spławie wraz z kanalizacją teletechniczną

GPiB.6733.10.2018                                                                             Golina, dnia 05.07.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 05.07.2018 r. na wniosek Małgorzaty Rabcewicz, ELFEKO S.A., ul. Hutnicza 20A, 81-061 Gdynia, działającej w imieniu i na rzecz PKP ENERGETYKA S.A. 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63 / 67, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej WN 110 kV zasilającej podstację trakcyjna PT Spławie wraz z kanalizacją teletechniczną, w gm. Golina na n/w działkach - obręb geodezyjny Adamów-Kolonia: działki nr ewid. 135, obręb geodezyjny Kawnice: działki nr ewid. 536, 310, 309/1, 288, 311, obręb geodezyjny Kraśnica: działki nr ewid. 93, 94, 142.

Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 26.07.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7)