Obwieszczenie - budowa hali namiotowej (świetlicy wiejskiej)

GPiB.6733.16.2018                                                                                                              Golina, dnia ...12.2018 r.

                                                                          

(PROJEKT)

 

DECYZJA NR 16/2018  

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 )  i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

po rozpatrzeniu wniosku

Pełnomocnika Przemysława Przybysławskiego Biuro Obsługi Budownictwa ul. 1 Maja 46 62-590 Golina

 

u s t a l a m

 

na rzecz Gminy Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

w miejscowości Głodowo, obręb geodezyjny Głodowo

na działkach nr ewidencyjny: 31/2, 33/2 i 34/2 gmina Golina

 

jako zamierzenie polegające na

 

budowie hali namiotowej – świetlicy gminnej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

 

I  Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

 

Zabudowa usługowa.

 

II. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

 

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)        Hala namiotowa – świetlica gminna:

a)        maksymalna wysokość hali do 8,0 m npt;

b)        geometria dachu – dach dwu o nachyleniu połaci 1º -  45º;

c)        szerokość elewacji frontowej hali do 30,0 m;

2)        bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj. do 10 m³.

3)        przy realizacji inwestycji i zagospodarowaniu działki należy zachować:

a)        nieprzekraczalną linię zabudowy 15,0 m od granicy działki z drogą powiatową, zgodnie z załącznikiem graficznym;

b)        maksymalną powierzchnię zabudowy terenu objętego decyzją do 20 %;

c)        minimalną powierzchnię biologicznie czynną  terenu objętego decyzją 30 %;

d)        powierzchnia przekształcana w ramach realizacji inwestycji mniejsza niż 0,5 ha.

 

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu :

 

1)  inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Powidzko-Bieniszewski i obowiązują na nim przepisy Ustawy o ochronie przyrody;

2)  w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu lub Burmistrza Goliny.

3)   projekt budowlany należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra   Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami)

 

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

 

a)      inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

 

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

 

a)      zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach ustalonych przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Kaliszu;

b)      zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej na warunkach ustalonych przez ZUW;

c)      odprowadzenie ścieków do projektowanego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe;

d)      odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo na teren własnej działki;

e)      ogrzewanie – nie dotyczy,

f)       obsługa komunikacyjna inwestycji istniejącym zjazdem z powiatowej

 

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

 

a)        obwieszczenie Burmistrza Goliny o wszczęciu postępowania z dnia    .12.2018 r. Nr GPiB.6733.12.2012

b)       zawiadomienie o wszczęciu postępowania stron pismem z dnia     .12.2018 r. Nr GPiB.6733.12.2018

 

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

 

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone na mapie w skali 1:1000 stanowiącą załącznik graficzny do niniejszej decyzji linią przerywaną i literami A – D. 

 

IV. Ważność decyzji:

 

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)      inny wnioskodawca uzyska pozwolenia na budowę,

b)      dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 03.12.2012 r. Pełnomocnik Przemysław Przybysławski Biuro Obsługi Budownictwa ul. 1 Maja 46 62-590 Golina, działający w imieniu Inwestora Gminy Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie hali namiotowej – świetlicy gminnej, planowanej do realizacji w miejscowości Głodowo, obręb geodezyjny Głodowo na działkach nr ewidencyjny: 31/2, 33/2 i 34/2 gmina Golina.

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów, o których mowa art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, uchwalonym uchwałą Rady Miasta w Golinie  nr V/30/94 z dnia 30.11.94 r. (Dz. U. Woj. Konińskiego Nr 32 poz.214 z dnia 15.12.1994 r.) , który utracił moc w dniu 1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskowana działka nie była przeznaczone na inwestycje służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 w/w ustawy, wobec czego nie zachodziła konieczność dokonania uzgodnień w oparciu o art. 53. ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1945).

Grunt pod projektowaną inwestycją nie jest gruntem rolnym i  nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Działki nr 31/2, 33/2 i 34/2 posiadają dostęp do drogi publicznej – droga powiatowa.

Inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Powidzko-Bieniszewski

Działki nr 31/2, 33/2 i 34/2 nie są zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1566).

Decyzja została uzgodniona przez:

-       Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło, Postanowieniem nr   z dnia

-       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Postanowieniem nr   z dnia

-       Starostwo Powiatowe w Koninie, Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów, Al. 1 Maja 9 62-510 Konin, Postanowieniem nr   z dnia

 

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji.

 

Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Marian Lis członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów wpisany pod numerem WP-0116.

 

POUCZENIE

 

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

Mapa zasadnicza w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

 

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Przemysław Przybysławski Biuro Obsługi Budownictwa ul. 1 Maja 46 62-590 Golina

2. Gmina Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina

3. Starostwo Powiatowe w Koninie, Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów, Al.1 Maja 9, 62-510 Konin

4. aa.