O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu postępowania-zmianie sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na pomieszczenia związane z klubem malucha w ramach projektu „MALUCH +”

GPiB.6733.8.2019                                                                                             Golina, dnia 02.12.2019 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

 

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania na Biura Obsługi Budownictwa Przemysław Przybysławski ul. 1-go Maja, 62-590 Golina działającego na podstawie upoważnienia Gminy Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na pomieszczenia związane z klubem malucha w ramach projektu „MALUCH +”, w miejscowości Golina, na działce nr 171 obręb geodezyjny Golina, gmina Golina”.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7), w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie.