O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla na budowie kanalizacji sanitarnej Węglew - Kraśnica gm. Golina

GPiB.6733.3.2019                                                                                             Golina, dnia 11.07.2019 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

 

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania na wniosek PRO-EKO Projekt Sp. z o.o., ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin, działającej z upoważnienia Burmistrza Goliny dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej Węglew - Kraśnica gm. Golina na działkach o numerze ewidencyjnym 399/1, 405/1, 402 obręb geodezyjny Węglew w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina".

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7), w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie.