O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu postępowania i decyzja-rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetlenia zewnętrznego w m. Golina

GPiB.6733.9.2020 Golina, dnia 14.09.2020 r.


O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.)


zawiadamiam

o zakończeniu postępowania na wniosek Jerzego Woźniaka działającego w imieniu firmy Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WiS” ul. Francuska 61, 64-100 Leszno, posiadającego pełnomocnictwo do występowania w imieniu i na rzecz firmy Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetlenia zewnętrznego w m. Golina, obręb geodezyjny Golina na działce nr ewid. 2171, gmina Golina.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7), w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie.
Z uwagi na wprowadzone ograniczenia dotyczące obsługi w Urzędzie Miejskim w Golinie pytania i wnioski można zgłaszać drogą mailową na adres urzędu golina@golina.pl lub na skrzynkę ePUAP: /Golina/SkrytkaESP.
W razie pytań prosimy również o kontakt telefoniczny pod numer telefonu: 632418095 wew. 248 i 249.


Burmistrz Goliny
/-/ Mirosław Durczyński

 


GPiB.6733.9.2020 Golina, dnia 14.09.2020 r.

DECYZJA NR 9/2020
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

u s t a l a m
na rzecz

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

lokalizację inwestycji celu publicznego

w m. Golina, obręb geodezyjny Golina na działce nr ewid. 2171, gmina Golina

jako zamierzenie polegające na

rozbudowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetlenia zewnętrznego.

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

Obiekt infrastruktury technicznej.

II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) na terenie objętym wnioskiem, zaznaczonym linią przerywaną i liczbami 1 – 4 na załączniku graficznym, ustala się rozbudowę sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetlenia zewnętrznego:
a) długości linii kablowej ok. 40 m;
2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu :
1) inwestycja nie jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody;
2) inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;
3) w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu lub Burmistrza Goliny.
3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.
4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej;
b) zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;
c) odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;
d) obsługa komunikacyjna inwestycji istniejącymi drogami;
5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:
a) obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 13.08.2020 r. nr GPiB.6733.9.2020
b) zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 13.08.2020 r. nr GPiB.6733.9.2020
c) zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania pismem z dnia 03.09.2020r.
d) obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 14.09.2020 r. nr GPiB.6733.9.2020
e) obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach.

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone linią przerywaną i liczbami 1 – 4 na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji.

IV. Ważność decyzji:

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:
a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,
b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Informacja:
Niniejsza decyzja:
- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.
Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

UZASADNIENIE

W dniu 05.05.2020 roku Jerzy Woźniak działający w imieniu firmy Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WiS” ul. Francuska 61, 64-100 Leszno, posiadający pełnomocnictwo do występowania w imieniu i na rzecz firmy Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, wystąpił z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetlenia zewnętrznego w m. Golina, obręb geodezyjny Golina na działce nr ewid. 2171, gmina Golina. Dnia 08.05.2020 roku przedstawiciel firmy Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WiS” zwrócił się z prośbą o zawieszenie postępowania dotyczącego ww. inwestycji, natomiast dnia 05.08.2020 roku przedstawiciel firmy Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WiS” zwrócił się z prośbą o wznowienie postępowania dla przedmiotowej inwestycji.
Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów o których mowa w art.6 ust. 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).
Wnioskowana inwestycja, nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1839 ze zmianami).
Wnioskowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolne.
Inwestycja jest realizowana na terenie:
 nie wymagającym uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 nie objętym ochroną konserwatorską;
 nie zlokalizowanym w granicach terenu górniczego;
 nie zlokalizowanym na obszarze udokumentowanych złóż kopalin;
 nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;
 nie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych;
 nie zlokalizowanym w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;
 nie objętym formą ochrony przyrody.
Decyzja została uzgodniona przez:
 Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Starosty Konińskiego i po upływie 14 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się za uzgodnione pozytywnie;
 Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole i po upływie 14 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się za uzgodnione pozytywnie;
 Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie i po upływie 14 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się za uzgodnione pozytywnie.

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji.

Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Marian Lis członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów wpisany pod numerem WP-0116.

 

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

Otrzymują:
1. Strony postępowania administracyjnego
2. a/a