O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu postępowania-Budowa linii kablowej w m. Kawnice

GPiB.6733.8.2020                                                                                                       Golina, dnia 27.08.2020 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.)

 

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania na wniosek Centralnej Grupy Energetycznej S.A. Posada ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN wraz ze słupem z rozłącznikiem w m. Kawnice, obręb geodezyjny Kawnice na działkach nr ewid.: 211/4, 204, 342, 375/1, 374, 373 i 372/4, gmina Golina.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7), w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie.

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia dotyczące obsługi w Urzędzie Miejskim w Golinie pytania i wnioski można zgłaszać drogą mailową na adres urzędu golina@golina.pl lub na skrzynkę ePUAP: /Golina/SkrytkaESP.

W razie pytań prosimy również o kontakt telefoniczny pod numer telefonu: 632418095 wew. 248 i 249.

 

                                                                    Burmistrz Goliny

                                                                 /-/ Mirosław Durczyński


BURMISTRZ GOLINY

 

GPiB.6733.8.2020                                                                                                            Golina, dnia 27.08.2020 r.

 

 

DECYZJA NR 8/2020

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami)w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

na rzecz

 

Centralnej Grupy Energetycznej S.A. Posada ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

w m. Kawnice, obręb geodezyjny Kawnice na działkach nr ewid.: 211/4, 204, 342, 375/1, 374, 373 i 372/4,

gmina Golina

 

jako zamierzenie polegające na

 

na budowie linii kablowej SN wraz ze słupem z rozłącznikiem.

 

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

 

Obiekt infrastruktury technicznej.

 

II. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

 

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)       na terenie objętym wnioskiem, zaznaczonym linią przerywaną i liczbami 1 – 23  na załączniku graficznym, ustala się budowę linii kablowej SN wraz ze słupem z rozłącznikiem:

a)       podziemna linia kablowa SN wraz z kablem teletechnicznym długości ok. 680 m;;

b)       napowietrzna linia kablowa SN długości 5 – 20 m (pomiędzy dobudowanym słupem oraz istniejąca napowietrzną linią SN);

c)       słup SN z rozłącznikiem wysokości ok. 12 m.

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu :

1)       inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody:

a)       na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów– Obszar Powidzko-Bieniszewski;

b)       Dyrektywa Ptasia PLB300002 Dolina Środkowej Warty;

c)       Dyrektywa Siedliskowa PLH300009 Ostoja Nadwarciańska

 i obowiązują na nim przepisy Ustawy o ochronie przyrody

2)       inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

3)         w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu lub Burmistrza Goliny.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

  a)  inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)    zaopatrzenie w energię elektryczną – nie jest wymagane;

b)    zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

c)     odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

d)    ogrzewanie – nie dotyczy;

e)    obsługa komunikacyjna inwestycji istniejącymi drogami;

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a)     obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 22.07.2020 r. nr GPiB.6733.8.2020

b)    zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 22.07.2020 r. nr GPiB.6733.8.2020

c)    zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania pismem z dnia 17.08.2020r.

d)    obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 27.08.2020 r. nr GPiB.6733.8.2020

e)    obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach.

 

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

 

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone linią przerywaną i liczbami 1 – 23 na  kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji. 

 

IV. Ważność decyzji:

 

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)         inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

b)         dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 10.07.2020 roku na wniosek Centralnej Grupy Energetycznej S.A. Posada ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi, zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN wraz ze słupem z rozłącznikiem w m. Kawnice, obręb geodezyjny Kawnice na działkach nr ewid.: 211/4, 204, 342, 375/1, 374, 373 i 372/4, gmina Golina. 

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów o których mowa w art.6 ust. 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).

Wnioskowana inwestycja, nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1839 ze zmianami)

Inwestycja, w części, jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody - Dyrektywa Ptasia PLB300002 Dolina Środkowej Warty, Dyrektywa Siedliskowa PLH300009 Ostoja Nadwarciańska.

Po rozważeniu, biorąc pod uwagę dotychczasowy stan zagospodarowania działki oraz rodzaj wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego, na podstawie art. 96, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zmianami), stwierdza się, że brak jest przesłanek, by w/w przedsięwzięcie mogło potencjalnie oddziaływać na obszar Natura 2000 i w związku z powyższym nie wymaga przeprowadzenia procedury oddziaływania na obszar Natura 2000.

W dniu 04.06.2020 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wydał decyzje znak: O.PO.Z-3.4341.238.2020.jp zezwalająca na lokalizację kabla energetycznego SN i kabla technicznego w pasie drogowym drogi krajowej nr 92, obręb Kawnice, określającą warunki realizacji inwestycji.

W dniu 16.06.2020 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole pismem znak PO.ZPU.3.434.29.m.2020.AS zaopiniował pozytywnie projekt budowy podziemnej linii kablowej SN wraz z umieszczonym równolegle kablem teletechnicznym z przejściem pod dnem cieku Kanału Kawnickiego w działce nr 373 obręb Kawnice, gmina Golina, powiat koniński, pod warunkiem:

-        przejście linią światłowodowo należy wykonać metodą przewiertu sterowanego na głębokości minimum 1,5 m pod dnem cieku, licząc od górnej krawędzi rusty osłonowej,

-        oznaczyć miejsce przejścia trwałym znakiem powierzchniowym i podziemnym z domiarem geodezyjnym,

-        wykonać niezwłocznie naprawy skarp lub dna cieku – w przypadku ich uszkodzenia.

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót prowadzonych w granicach cieku pn. Kanał Kawnicki należy zawiadomić Nadzór Wodny Konin.

W dniu 17.06.2020 r. Burmistrz Goliny wydał decyzję znak: RSiD.7230.101.2020 zezwalającą na umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami w pasie drogowym drogi w obrębie Kawnice ozn. jako działka nr 204, 375/1.

Wnioskowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolne.

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-         nie wymagającym uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

-         nie objętym ochroną konserwatorską;

-         nie zlokalizowanym w granicach terenu górniczego;

-         nie zlokalizowanym na obszarze udokumentowanych złóż kopalin;

-         nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

-         nie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych;

-         nie zlokalizowanym w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

-         objętym formą ochrony przyrody.

Decyzja została uzgodniona przez:

-        Zgodnie z postanowieniem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole PO.3.3.522.949m.2020.ML z dnia 28.07.2020 r. uzgodniono pozytywnie z zastrzeżeniami:

„Obszar planowanej inwestycji tj. na działkach nr 211/4 i 204 położonych w obrębie ewidencyjnym Kawnice, gmina Golina występują urządzenia drenarskie. W związku z powyższym Inwestor zobowiązany jest wykonać inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej ww. urządzenia – w przypadku jego uszkodzenia, przebudować celem zapewnienia swobodnego przepływu wód.”

-        Zgodnie z postanowieniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu O.PO.Z-3.4351.291.2020.jP z dnia 29.07.2020 r. uzgodniono pozytywnie z zastrzeżeniami:

„Warunki realizacji ww. inwestycji – zgodnie z decyzją nr O.PO.Z-3.4341.238.2020.jp z dnia 04.06.2020 r.

Z uwagi na fakt, iż powyższa inwestycja w zakresie ujętym w przedłożonym projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie koliduje z przepisami zawartymi w ustawie o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), pozytywne uzgodnienie jest uzasadnione.”

-        Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i po upływie 21 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się za uzgodnione pozytywnie;

-        Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Starosty Konińskiego i po upływie 14 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się za uzgodnione pozytywnie.

 

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji.

 

         Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Marian Lis członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów wpisany pod numerem WP-0116.

 

 

POUCZENIE

 

  1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania administracyjnego
  2. a/a

 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Golinie jest Burmistrz Goliny, z siedzibą: ul. Nowa 1, 62-590 Golina.

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Ewą Galińską pisemnie na adres Administratora, pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@osdidk.pl lub telefonicznie: 531 641 425.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (Dz.U. z 2018r., poz.1000) - aktów prawnych na podstawie, których działają poszczególne stanowiska Urzędu Miejskiego w Golinie.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

· dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

· dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

· osoby te kwestionują prawidłowość danych,

· przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

· Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, ale niezbędnym do uzyskania tytułu do gruntu.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Załącznik do decyzji-do pobrania