DECYZJA NR 5/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

GPiB.6733.5.2018                                                                        Golina, dnia 13.06.2018 r.

 

 

 

DECYZJA NR 5/2018

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 149 ze zm.) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

na rzecz

 

ENERGA-OPERATOR SA 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

na działkach obręb geodezyjny Golina-Kolonia: działki nr ewid. 45/4, 53, 58, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/18, 61/25, 61/26, 96, 98, 121/5, 127

 

jako zamierzenie polegające na

 

budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowej SN, budowie linii kablowej nn, budowie złącz kablowo-pomiarowych nn, wymianie istniejącego słupa SN i wymianie istniejącego słupa nn.

 

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

Obiekt infrastruktury technicznej.

 

II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)    na terenie objętym wnioskiem ustala się budowę:

a)   słupowej stacji transformatorowej SN/nn – wysokość do 10,5 m;

b)  linii kablowej SN - długość. do 350 m,

c)   linii kablowej nn - długość do 650 m;

d)  złącz kablowo-pomiarowych nn typowe szafki licznikowe;

e)  wymianę istniejącego słupa SN - wysokość do 13,5 m;

f)    wymianę istniejącego słupa nn - wysokość do 12 m;

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

a) inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów– Obszar Powidzko-Bieniszewski;

b)  inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

c)   zgodnie z wnioskiem na terenie działek gruntu nr 96 i 121/5 linie kablowa zostanie ułożona w rurach osłonowych uniemożliwiających uszkodzenie lini kablowej w przyszłości przez korzenie drzew;

d)  nie przewiduje się wycinki istniejącego drzewostanu;

e)  na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać stosowne pozwolenie;

f)  w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

g)  po zakończeniu realizacji inwestycji teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a)  inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)  zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych;

b)  zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

c)  odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

d)  obsługa komunikacyjna inwestycji istniejącymi drogami;

e)  rozwiązanie kolizji z sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z  zarządcą sieci;

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a) obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia   .03.2018 r. nr GPiB.6733.5.2018

b) zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia   .03.2018 r. nr GPiB.6733.5.2018

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach;

 

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone linią przerywaną na  kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 i liczbami 1-30

 

IV. Ważność decyzji:

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami)  niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)    inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

b)    dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę, lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 13.03.2018 r. (data wpływu 14.03.2018 r.) Zdzisław Stachowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Concept Zdzisław Stachowiak 63-400 Ostrów Wlkp, ul. Budowlanych 5, działający w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowej SN, budowie linii kablowej nn, budowie złącz kablowo-pomiarowych nn, wymianie istniejącego słupa SN i wymianie istniejącego słupa nn, w m. Golina-Kolonia gm. Golina na n/w działkach obręb geodezyjny Golina-Kolonia: działki nr ewid. 45/4, 53, 58, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/18, 61/25, 61/26, 96, 98, 121/5, 127.

Działka o numerze ewidencyjnym 45/4 posiada powierzchnię 3,4900 ha i w ewidencji gruntów stanowi: grunty orne RV (0,2200ha), grunty orne RVI (2,6700ha), łąki trwałe ŁV (0,2300ha), lasy LsVI (0,2000ha), nieużytki N (0,1700ha); działka o numerze ewidencyjnym 53, działka o numerze ewidencyjnym 58 posiada powierzchnię 0,1000 ha i w ewidencji gruntów stanowi: drogi dr; działka o numerze ewidencyjnym 61/3 posiada powierzchnię 0,3442 ha i w ewidencji gruntów stanowi: grunty orne RV (0,0074ha), grunty orne RVI (0,2055ha), zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp (0,1313ha); działka o numerze ewidencyjnym 61/4 posiada powierzchnię 0,0762 ha i w ewidencji gruntów stanowi: tereny mieszkaniowe B; działka o numerze ewidencyjnym 61/5 posiada powierzchnię 0,0670 ha i w ewidencji gruntów stanowi: tereny mieszkaniowe B, działka o numerze ewidencyjnym 61/6 posiada powierzchnię 0,0670 ha i w ewidencji gruntów stanowi: tereny mieszkaniowe B działka o numerze ewidencyjnym 61/7 posiada powierzchnię 0,0750 ha i w ewidencji gruntów stanowi: tereny mieszkaniowe B, działka o numerze ewidencyjnym 61/8 posiada powierzchnię 0,0684 ha i w ewidencji gruntów stanowi: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp; działka o numerze ewidencyjnym 61/9 posiada powierzchnię 0,0620 ha i w ewidencji gruntów stanowi: grunty orne RVI; działka o numerze ewidencyjnym 61/10 posiada powierzchnię 0,0620 ha i w ewidencji gruntów stanowi: grunty orne RVI; działka o numerze ewidencyjnym 61/11 posiada powierzchnię 0,0620 ha i w ewidencji gruntów stanowi: grunty orne RVI; działka o numerze ewidencyjnym 61/12 posiada powierzchnię 0,0684 ha i w ewidencji gruntów stanowi: grunty orne RVI; działka o numerze ewidencyjnym 61/18 posiada powierzchnię 0,0670 ha i w ewidencji gruntów stanowi: grunty orne RVI; działka o numerze ewidencyjnym 61/25 posiada powierzchnię 0,0699 ha i w ewidencji gruntów stanowi: grunty orne RV (0,0064ha) i grunty orne RVI (0,0635ha); działka o numerze ewidencyjnym 61/26 posiada powierzchnię 0,0295 ha i w ewidencji gruntów stanowi: drogi dr; działka o numerze ewidencyjnym 96 posiada powierzchnię 0,2600 ha i w ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe ŁV; działka o numerze ewidencyjnym 98 posiada powierzchnię 0,3300 ha i w ewidencji gruntów stanowi: drogi dr; działka o numerze ewidencyjnym 121/5 posiada powierzchnię 1,4821 ha i w ewidencji gruntów stanowi: grunty orne RVI (1,3052ha), grunty rolne zabudowane Br-RVI (1,3052ha), lasy LsVI (0,0400ha); działka o numerze ewidencyjnym 127 posiada powierzchnię 0,1300 ha i w ewidencji gruntów stanowi: grunty pod rowami W.

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 pkt 2) ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 roku poz. 121 ze zmianami).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, uchwalonym uchwałą Rady Miasta w Golinie  nr V/30/94 z dnia 30.11.94 r. ( Dz. U. Woj. Konińskiego Nr 32 poz.214 z dnia 15.12.1994 r.), który utracił moc w dniu 1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskowana działka nie była przeznaczone na inwestycje służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 w/w ustawy, wobec czego nie zachodziła konieczność dokonania uzgodnień w oparciu o art. 53. ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami). Teren objęty wnioskiem w nieobowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Golina położona była w terenie rolnym. Teren posiadał oznaczenia: R – tereny upraw polowych, ogrodniczych; RZ – tereny łąk i pastwisk.

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 71).

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-  który nie wymaga uzyskania zgodny na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne

- nie objętym ochroną konserwatorską

- objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Powidzko-Bieniszewski.

- nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych

W toku postępowania uzyskano następujące uzgodnienia lub/i opinie organów z zakresie wymaganym przez art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- Zgodnie z postanowieniem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole PO.ZPE.3.521.270.2018.AS.2 z dnia 06 kwietnia 2018r. uzgodniono pozytywnie z zastrzeżeniami: „Obszar planowanej inwestycji tj. działki nr 45/4, 53, 58, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/18, 61/25, 61/26, 96, 98, 121/5, położone w obrębie ewidencyjnym Gmina -Kolonia gmina Golina, powiat koniński, województwo wielkopolskie graniczą z urządzeniem melioracji wodnych 9rowem). Natomiast działka nr 127 stanowi rów. W związku z powyższym Inwestor zobowiązany jest wykonać inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej ww. urządzeń – w przypadku ich uszkodzenia, przebudować celem zapewnienia swobodnego przepływu wód.”

- Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i po upływie 14 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się za uzgodnione pozytywnie

- Zgodnie z postanowieniem Starosty Konińskiego znak: WN.6123.325.2018 z dnia 06.04.2018 r. uzgodniono pozytywnie (z wyłączeniem lasów i gruntów leśnych).

- Zgodnie z postanowieniem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu znak ZS.224.3.113.2018.MK z dnia 30 maja 2018r. uzgodniono pozytywnie z zastrzeżeniami: „Na podstawie projektu decyzji oraz mapy ewidencyjnej stwierdzono, że inwestycja częściowo planowana jest na gruntach leśnych na działce nr 121/5.

Przedmiotowa inwestycja na gruntach leśnych może być zlokalizowana wyłącznie w pasach pozbawionych drzewostanu, takich jak np. drogi leśne, linie podziału powierzchniowego, istniejące linie energetyczne, niezalesione pasy przy ścianie lasu o szerokości do 2 m, na których nie jest planowane odnowienie, a grunt, po zakończeniu realizacji inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego.”

Projekt decyzji sporządził mgr inż. Błażej Wojdak.

 

POUCZENIE

 

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2.    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3.    Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

 

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1.    Strony postępowania administracyjnego

2.    a/a