DECYZJA NR 5/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

GPiB.6733.5.2018                                                                        Golina, dnia ................2018 r.

 

(PROJEKT)

 

DECYZJA NR 5/2018

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 149 ze zm.) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

na rzecz

 

ENERGA-OPERATOR SA 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

na działkach obręb geodezyjny Golina-Kolonia: działki nr ewid. 45/4, 53, 58, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/18, 61/25, 61/26, 96, 98, 121/5, 127

 

jako zamierzenie polegające na

 

budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowej SN, budowie linii kablowej nn, budowy złącz kablowo-pomiarowych nn, wymianie istniejącego słupa SN i wymianie istniejącego słupa nn.

 

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

 

Obiekt infrastruktury technicznej.

 

II. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

 

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)    na terenie objętym wnioskiem ustala się budowę:

a)   słupowej stacji transformatorowej SN/nn – wysokość do 10,5 m;

b)  linii kablowej SN - długość. do 350 m,

c)   linii kablowej nn - długość do 650 m;

d)  złącz kablowo-pomiarowych nn typowe szafki licznikowe;

e)  wymianę istniejącego słupa SN - wysokość do 13,5 m;

f)    wymianę istniejącego słupa nn - wysokość do 12 m.

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu:

a)   inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów– Obszar Powidzko-Bieniszewski;

b)  inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych.

c)   na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać stosowne pozwolenie;

d)   w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

e)  po zakończeniu realizacji inwestycji teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

  a)  inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)   zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych;

b)  zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

c)   odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

d)  obsługa komunikacyjna inwestycji istniejącymi drogami;

e)  rozwiązanie kolizji z sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z  zarządcą sieci;

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a) obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia   .03.2018 r. nr GPiB.6733.5.2018

b)    zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia   .03.2018 r. nr GPiB.6733.5.2018

c)obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach;

 

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

 

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone linią przerywaną na  kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 i liczbami 1-30

 

IV. Ważność decyzji:

 

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami)  niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)    inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

b)    dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 13.03.2018 r. (data wpływu 14.03.2018 r.) Zdzisław Stachowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Concept Zdzisław Stachowiak 63-400 Ostrów Wlkp, ul. Budowlanych 5, działający w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowej SN, budowie linii kablowej nn, budowy złącz kablowo-pomiarowych nn, wymianie istniejącego słupa SN i wymianie istniejącego słupa nn, w m. Golina-Kolonia gm. Golina na n/w działkach obręb geodezyjny Golina-Kolonia: działki nr ewid. 45/4, 53, 58, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/18, 61/25, 61/26, 96, 98, 121/5, 127.

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 pkt 2) ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 roku poz. 121 ze zmianami).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, uchwalonym uchwałą Rady Miasta w Golinie  nr V/30/94 z dnia 30.11.94 r. ( Dz. U. Woj. Konińskiego Nr 32 poz.214 z dnia 15.12.1994 r.), który utracił moc w dniu 1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskowana działka nie była przeznaczone na inwestycje służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 w/w ustawy, wobec czego nie zachodziła konieczność dokonania uzgodnień w oparciu o art. 53. ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami).

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 71).

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-  który nie wymaga uzyskania zgodny na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne

- nie objętym ochroną konserwatorską

- objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Powidzko-Bieniszewski.

- nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych

W toku postępowania uzyskano następujące uzgodnienia lub/i opinie organów z zakresie wymaganym przez art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło, Postanowieniem Nr z dnia,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Postanowieniem Nr z dnia

- Starostwo Powiatowe w Koninie, Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów, Al. 1 Maja 9 62-510 Konin, Postanowieniem Nr z dnia

Projekt decyzji sporządził mgr inż. Błażej Wojdak.

 

POUCZENIE

 

1.    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2.    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3.    Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

 

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1.    Pełnomocnik Zdzisław Stachowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Concept Zdzisław Stachowiak 63-400 Ostrów Wlkp, ul. Budowlanych 5

2.    ENERGA-OPERATOR SA 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8

3.    a/a