DECYZJA NR 14/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia

 

GPiB.6733.14.2018                                                                                                            Golina, dnia 27.12.2018 r.

 

 

DECYZJA NR 14/2018

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

po rozpatrzeniu wniosku

GRIP Ryszard Białczyk, ul. Ogrodowa 20, 62-200 Gniezno

 

u s t a l a m

 

na rzecz

Avrio Media Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 1b, 62-025 Kostrzyn

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

w miejscowości Golina na działce o numerze ewidencyjnym: 2223 obręb geodezyjny Golina, gmina Golina

 

jako zamierzenie polegające na

 

na budowie gazociągu średniego ciśnienia.

 

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

 

Obiekt infrastruktury technicznej.

 

II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

 

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)      na terenie objętym wnioskiem ustala się budowę gazociągu śr/c PE dn 63 o ciśnieniu MOP=0,5 MPa - długość. ok.  440,0 m,

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu :

1)    inwestycja nie jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody;

2)    inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych.

3)    na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać stosowne pozwolenie;

4)    w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

5)    po zakończeniu realizacji inwestycji teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

  a)  inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)    zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy;

b)    zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

c)    odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

d)    zaopatrzenie w gaz na warunkach ustalonych przez Operatora sieci;

e)    obsługa komunikacyjna inwestycji istniejącymi drogami;

f)     rozwiązanie kolizji z sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z  zarządcą sieci.

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a) obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 15.11.2018 r. nr GPiB.6733.14.2018

b) zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 15.11.2018 r. nr GPiB.6733.14.2018

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach.

 

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

 

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone linią przerywaną na  kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 i literami A-Ł

 

IV. Ważność decyzji:

 

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945)  niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)      inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

b)      dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę, lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 15.11.2018 r. na wniosek Pełnomocnika GRIP Ryszard Białczyk, ul. Ogrodowa 20 62-200 Gniezno działającego z upoważnienia Avrio Media Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 1b, 62-025 Kostrzyn zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu śr/c PE dn 63 o ciśnieniu MOP=0,5 MPa w m. Golina gm. Golina na działce o numerze ewidencyjnym: 2223 obręb geodezyjny Golina.

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 pkt 2) ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 2204).

Na części działki nr 2223 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolami: 14R - tereny pól uprawnych, łąk, pastwisk, sadów, upraw szklarniowych; 3ZO – tereny zieleni ogrodów; 68MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Uchwała nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w miejscowościach Kraśnica, Węglew, Sługocinek, Przyjma, Spławie, Myślibórz i w mieście Golinie.

Na części działki nr 2223 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: R - tereny rolnicze, wraz ze strefą ograniczonego korzystania (Uchwała nr XXVIII/143/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice – Pątnów na odcinku położonym w gminie Golina).

Na terenie objętym wnioskiem (w obszarze oznaczonym symbolami ABCDEFGHIJKLŁ) nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym ustalenie warunków zabudowy następuje na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, uchwalonym uchwałą Rady Miasta w Golinie nr V/30/94 z dnia 30.11.94 r. (Dz. U. Woj. Konińskiego Nr 32 poz.214 z dnia 15.12.1994 r.), który utracił moc w dniu 1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskowana działka nie była przeznaczone na inwestycje służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 w/w ustawy, wobec czego nie zachodziła konieczność dokonania uzgodnień w oparciu o art. 53. ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945).

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 71).

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-       który nie wymaga uzyskania zgodny na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne (grunty rolne klasy RV i RVI)

-       nie objętym ochroną konserwatorską

-       nie objętym formą ochrony przyrody

-       nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych

W toku postępowania uzyskano następujące uzgodnienia lub/i opinie organów z zakresie wymaganym przez art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

-       Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole i po upływie 14 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się za uzgodnione pozytywnie,

-       Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Starosty Konińskiego i po upływie 14 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się za uzgodnione pozytywnie.

Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Marian Lis członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów wpisany pod numerem WP-0116.

 

POUCZENIE

 

1.      Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2.      W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3.      Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

 

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1.      Strony postępowania administracyjnego,

2.      a/a

 

 

 

GPiB.6733.14.2018                                                                                                           Golina, dnia 27.12.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania na wniosek GRIP Ryszard Białczyk, ul. Ogrodowa 20, 62-200 Gniezno, działającego z upoważnienia Avrio Media Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 1b, 62-025 Kostrzyn dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu śr/c PE dn 63 o ciśnieniu MOP=0,5 MPa w m. Golina gm. Golina na działce o numerze ewidencyjnym: 2223 obręb geodezyjny Golina.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7), w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie.

 

Burmistrz Goliny

/-/ Mirosław Durczyński