DECYZJA NR 10/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia kablowa WN

GPiB.6733.10.2018                                                                             Golina, dnia 05.09.2018 r.

 

 

DECYZJA NR 10/2018

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

na rzecz

 

PKP ENERGETYKA S.A. 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63 / 67

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

na działkach w gminie Golina, obręb geodezyjny Adamów-Kolonia: działka nr ewid. 135, obręb geodezyjny Kawnice: działki nr ewid. 536, 310, 309/1, 288, 311, obręb geodezyjny Kraśnica: działki nr ewid. 93, 94, 142

 

jako zamierzenie polegające na

 

budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej WN 110 kV zasilającej podstację trakcyjna PT Spławie wraz z kanalizacją teletechniczną.

 

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

Obiekt infrastruktury technicznej.

 

II. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)    na terenie objętym wnioskiem: obręb Adamów-Kolonia, działka nr ewid. 135 zaznaczonym linią przerywaną i liczbami 1 – 4 na załączniku graficznym nr 1; obręb Kawnice, działki nr ewid. 536, 310, 309/1, 288, 311 zaznaczonym linią przerywaną i liczbami 1 – 4 na załączniku graficznym nr 2 i 3; obręb Kraśnica: działki nr ewid. 93, 94, 142 zaznaczonym linią przerywaną i liczbami 1 – 4 na załączniku graficznym nr 4, ustala się budowę:

a)  linii kablowej WN110 kV - długość. Do około 400 m,

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

a)  inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów– Obszar Powidzko-Bieniszewski;

b)  inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

c)  nie przewiduje się wycinki istniejącego drzewostanu;

d)  na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać stosowne pozwolenie;

e)   w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

f)   po zakończeniu realizacji inwestycji teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a) inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)  zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych;

b)  zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

c)  odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

d)  obsługa komunikacyjna inwestycji istniejącymi drogami;

e)  od istniejących mediów infrastruktury technicznej zachować normatywne odległości, rozwiązanie kolizji z sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarządcą sieci;

f)   uzyskać zgodę na lokalizację urządzeń pod drogą powiatową nr 3231P oraz uzgodnić szczegółowo warunki techniczne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie;

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a)   projektowana inwestycja nie może naruszać uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym pozbawiać dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności,

b)    Inwestycja może być zrealizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1727 z późn. zm.);

c)    Inwestycja może być zrealizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.);

d)   Inwestycja może być zrealizowana na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) z późn. zm.);

e)    budynki i budowle mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20m;

f)     wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury;

g)    obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach;

h)    zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych na tereny kolejowe oraz korzystania z kolejowych urządzeń odwadniających;

i)     zakaz wywożenia, gromadzenia, magazynowania i składowania odpadów na terenach kolejowych;

j)     obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 05.07.2018 r. nr GPiB.6733.10.2018;

k)    zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 05.07.2018 r. nr GPiB.6733.10.2018;

6. Przedmiotową inwestycję należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone liniami przerywanymi i liczbami 1 – 4 na kopiach map ewidencyjnych w skali 1:1000 stanowiących załączniki graficzne nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej decyzji.

 

IV. Ważność decyzji:

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)    inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

b)    dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 27.06.2018 r. (data wpływu 28.06.2018 r.) Małgorzata Rabcewicz, ELFEKO S.A., ul. Hutnicza 20A, 81-061 Gdynia, działająca w imieniu i na rzecz PKP ENERGETYKA S.A. 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63 / 67, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej WN 110 kV zasilającej podstację trakcyjna PT Spławie wraz z kanalizacją teletechniczną, w gm. Golina na n/w działkach - obręb geodezyjny Adamów-Kolonia: działki nr ewid. 135, obręb geodezyjny Kawnice: działki nr ewid. 536, 310, 309/1, 288, 311, obręb geodezyjny Kraśnica: działki nr ewid. 93, 94, 142.

Działka o numerze ewidencyjnym 135 posiada powierzchnię 0,4300 ha i w ewidencji gruntów stanowi: łąki trwałe ŁIV; działka o numerze ewidencyjnym 536 posiada powierzchnię 0,9700 ha i w ewidencji gruntów stanowi: drogi dr; działka o numerze ewidencyjnym 310 posiada powierzchnię 0,1300 ha i w ewidencji gruntów stanowi: grunty orne RV (0,0300ha), grunty orne RVI (0,1000ha); działka o numerze ewidencyjnym 309/1 posiada powierzchnię 0,8600 ha i w ewidencji gruntów stanowi: grunty orne RV (0,2600ha), grunty orne RVI (0,4100ha), pastwiska trwałe PsIV (0,1900ha); działka o numerze ewidencyjnym 288 posiada powierzchnię 0,1800 ha i w ewidencji gruntów stanowi: grunty pod rowami W, działka o numerze ewidencyjnym 311 posiada powierzchnię 0,0300 ha i w ewidencji gruntów stanowi: grunty orne RV; działka o numerze ewidencyjnym 93 posiada powierzchnię 4,3700 ha i w ewidencji gruntów stanowi: grunty rolne zabudowane BrRVI (0,4054ha), grunty orne RVI (0,3746ha), pastwiska trwałe PsIV (0,8000ha), grunty orne RIVb (1,5500ha), grunty orne RV (1,2400ha); działka o numerze ewidencyjnym 94 posiada powierzchnię 0,6200 ha i w ewidencji gruntów stanowi: grunty rolne zabudowane BrRVI (0,1222ha), grunty orne RVI (0,2878ha), pastwiska trwałe PsIV (0,0800ha), grunty orne RV (0,1300ha); działka o numerze ewidencyjnym 142 posiada powierzchnię 0,7000 ha i w ewidencji gruntów stanowi: drogi dr.

Zgodnie z charakterystyką i parametrami technicznymi oraz infrastrukturą załączonymi we wniosku inwestora, elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV będzie linią zasilającą projektowaną podstację trakcyjną PT Spławie. Linia ta przebiegać będzie w część przez tereny otwarte a części przez tereny zamknięte w rozumieniu art. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zm.). Całkowita długość linii zasilającej to około 8700 m, natomiast długość linii na terenie otwartym objętym wnioskiem to około 400 m.

Inwestycja nie wpłynie na przekształcenie terenu, projektowana infrastruktura techniczna zostanie całkowicie umieszczona pod ziemią (na głębokości nie mniejszej niż 1,2 m i szerokości do 1,5 m), stąd nie zmieni obecnego przeznaczenia gruntów. Obecne przeznaczenie gruntów, na których realizowana będzie inwestycja to: rola, łąki, pastwiska, rów i droga.

Pole elektryczne emitowane podczas pracy linii kablowej w całości jest ekranowane w żyle powrotnej kabla. Sposób ułożenia linii kablowej oraz zaprojektowana rzędna układanej infrastruktury zapewniają, że nie zostaną przekroczone dopuszczalne wartości natężenia pola magnetycznego w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003r. nr 192 poz. 1883).

Ze względu na specyfikę wykonywanych prac związanych z budową podziemnej linii kablowej wraz z kanalizacją teletechniczną, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie generować emisji zanieczyszczeń do środowiska powodujących naruszenie norm w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza atmosferycznego oraz powierzchni ziemi. Emisja hałasu podczas prowadzenia robót budowlanych będzie mieściła się w obowiązujących normach.

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 pkt 2) ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 roku poz. 121 ze zm.).

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 71).

Inwestycja jest realizowana na terenie:

- który nie wymaga uzyskania zgodny na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne

- nie objętym ochroną konserwatorską

- objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Powidzko-Bieniszewski.

- nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych

W toku postępowania uzyskano następujące uzgodnienia lub/i opinie organów z zakresie wymaganym przez art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole i po upływie 14 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się za uzgodnione pozytywnie.

- Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i po upływie 14 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się za uzgodnione pozytywnie.

- Wojewoda Wielkopolski, Postanowieniem Nr IR-III.745.51.2018.12 z dnia 24 lipca 2018 r. umorzył postępowanie.

- Marszałka Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Postanowieniem Nr DI-IV.7637.189.2018 z dnia 23.07. 2018 r., uzgodniono pozytywnie z zastrzeżeniem, że:

·     „ze względu na położenie terenu planowanej inwestycji w granicach Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu projekt decyzji zostanie odrębnie uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 8 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

·      ustalenia decyzji będą uwzględniały wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1227), co zostanie potwierdzone uzyskaniem stanowiska jej zarządcy.”

- Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Starosty Konińskiego i po upływie 14 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się za uzgodnione pozytywnie.

- Zgodnie z opinią PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań, znak: KNPo1.6141.333.2018.DG/11 z dnia 06.08.2018 r. uzgodniono pozytywnie, z zastrzeżeniem że:

„…Informujemy, iż w związku z bezpośrednim sąsiedztwem wnioskowanej inwestycji z terenami kolejowymi, przez które przebiega czynna linia kolejowa o znaczeniu państwowym nr 3 WARSZAWA ZACHODNIA – KUNOWICE, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winna uwzględniać obostrzenia wynikające z przepisów odrębnych, w tym m.in. ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 9dz. U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o transporcie kolejowym, a w szczególności wymogi art. 53 tej ustawy, odnoszące się do odległości planowanej zabudowy i lokalizacji infrastruktury od obszaru kolejowego, tj.: „budynki i budowle mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20m.”

W przypadku braku możliwości zachowania wymogów ustawy o transporcie kolejowym, w zakresie usytuowania budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, należy na etapie projektu budowlanego uzyskać uzgodnienie lokalizacji przedmiotowej elektroenergetycznej linii kablowej WN 110 kV z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań, a następnie zwrócić się do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego celem uzyskania odstępstwa od ustawy.

Ponadto w sytuacji, gdy budowa jakichkolwiek obiektów budowlanych przewidzianych do realizacji na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego spowoduje konieczność wejścia na grunty kolejowe należy przed jej realizacją na etapie sporządzania projektu budowlanego uzyskać uzgodnienie od Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej znajdującego się przy PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227), „wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury”, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe, Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu, al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań.”

- Zgodnie z opinią PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu, al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań, znak: IZIWS1-0702-10/18 z dnia 16.08.2018 r. uzgodniono pozytywnie, z następującymi uwagami:

1.   „Do zagospodarowania gruntów usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych mają zastosowanie w szczególności nw. przepisy:

a.  Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1727 z późn. zm.).

b.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.).

c.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1227 z późn. zm.).

2.   Inwestor zobowiązany jest zastosować środki techniczne gwarantujące spełnienie wyżej wymienionych Ustaw i Rozporządzeń. Jeżeli zastosowane rozwiązania nie będą wystarczające, inwestor nie może wnosić roszczeń pod adresem zarządcy linii kolejowej.

3.   Przy ewentualnym kolidowaniu inwestycji z istniejącymi obiektami budowlanymi (np. liniowymi), będącymi własnością jednostek powstałych w wyniku restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, usunięcie tych kolizji nastąpi na warunkach określonych przez właściciela danego obiektu i nie będzie obciążać kosztami jednostek kolejowych.

4.   Zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych na tereny kolejowe oraz korzystania z kolejowych urządzeń odwadniających.

5.   Zakazuje się wywożenia, gromadzenia, magazynowania i składowania odpadów na terenach kolejowych.

6.   Inwestycję w zakresie przebiegu przez tereny kolejowe Inwestor winien uzgodnić z Kolejowym Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej mieszczącym się w strukturach PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu.”

- Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Świętojańska 20, 62-500 Konin, Postanowieniem Nr ZDP-ZUD-4015-464/2018 z dnia 23.07.2018 r. uzgodniono pozytywnie z zastrzeżeniem: w dziale II pkt 4 dodać ppkt f) o treści ”uzyskać zgodę na lokalizację urządzeń pod drogą powiatową nr 3231P oraz uzgodnić szczegółowo warunki techniczne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie”.

- Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Gminy Golina - Stanowisko ds. Rolnictwa, Statystyki Rolnej, Komunalizacji Mienia Gminnego i Dróg Gminnych i po upływie 14 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się za uzgodnione pozytywnie.

 

Projekt decyzji sporządziła osoba uprawniona, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy:

mgr inż. Błażej Wojdak.

 

 

POUCZENIE

 

1.    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2.    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3.    Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

1.   Kopia mapy ewidencyjna w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji - obręb Adamów-Kolonia, działka nr ewid. 135,

2.   Kopia mapy ewidencyjna w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji - obręb Kawnice, działka nr ewid. 536,

3.   Kopia mapy ewidencyjna w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji - obręb Kawnice, działki nr ewid. 310, 309/1, 288, 311,

4.   Kopia mapy ewidencyjna w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji - obręb Kraśnica, działki nr ewid. 93, 94, 142.

 

 

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1.    Strony postępowania administracyjnego

2.    a/a