Decyzja i obwieszczenie - Węglew - Kraśnica kanalizacja sanitarna

GPiB.6733.3.2019                                                                                                              Golina, dnia .........2019 r.

 

(PROJEKT)

 

DECYZJA

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

 

na rzecz

 

Gminy Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

na działkach o numerze ewidencyjnym 399/1, 405/1, 402 obręb geodezyjny Węglew, gmina Golina.

 

jako zamierzenie polegające na

 

budowie kanalizacji sanitarnej Węglew – Kraśnica w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Golina”.

 

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

 

Obiekt infrastruktury technicznej.

 

II. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

 

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)      na terenie objętym wnioskiem ustala się budowę:

a)    kolektory sanitarne grawitacyjne z rur PVC-U Ø200

b)    przykanaliki z rur PVC-U Ø160

c)    kolektor tłoczny z rur PE Ø110

d)    kolektor tłoczny z rur PE Ø90

e)    studnia kanalizacyjna.

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu :

1)    inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody:

a)    na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów– Obszar Powidzko-Bieniszewski;

b)    Dyrektywa Ptasia PLB300002 Dolina Środkowej Warty;

c)    Dyrektywa Siedliskowa PLH300009 Ostoja Nadwarciańska.

2)    inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych.

3)    na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać stosowne pozwolenie;

4)  w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

5)    po zakończeniu realizacji inwestycji teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

  a)  inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)    zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy;

b)    zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

c)    odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

d)    obsługa komunikacyjna inwestycji istniejącymi drogami;

e)    rozwiązanie kolizji z sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z  zarządcą sieci;

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a)  obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 06.06.2019 r. nr GPiB.6733.3.2019

b) zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 06.06.2019r. nr GPiB.6733.3.2019

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach;

 

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

 

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone linią przerywaną na  kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 i literami A,B,C,D,E,F,G,H.

 

IV. Ważność decyzji:

 

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami)  niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)      inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

b)      dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 08.05.2018 r. (data wpływu 22.05.2019 r.) PRO-EKO Projekt Sp. z o.o., ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin działająca z upoważnienia Burmistrza Goliny, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego na budowie kanalizacji sanitarnej Węglew - Kraśnica gm. Golina na działkach o numerze ewidencyjnym 399/1, 405/1, 402 obręb geodezyjny Węglew w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina”.

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 pkt 2) ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 ze zmianami).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, uchwalonym uchwałą Rady Miasta w Golinie  nr V/30/94 z dnia 30.11.94 r. ( Dz. U. Woj. Konińskiego Nr 32 poz.214 z dnia 15.12.1994r.), który utracił moc w dniu 1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskowana działka nie była przeznaczone na inwestycje służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 w/w ustawy, wobec czego nie zachodziła konieczność dokonania uzgodnień w oparciu o art. 53. ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami).

Projektowana inwestycja jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 71).

W dniu 09.04.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej Węglew – Kraśnica (znak pisma WOO-II.420.220.2018.MZ.16).

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-  który nie wymaga uzyskania zgodny na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne

- nie objętym ochroną konserwatorską

- objętym formą ochrony przyrody: Obszar Chronionego Krajobrazu Powidzko-Bieniszewski, Dyrektywa Ptasia PLB300002 Dolina Środkowej Warty, Dyrektywa Siedliskowa PLH300009 Ostoja Nadwarciańska

- nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych

W toku postępowania uzyskano następujące uzgodnienia lub/i opinie organów z zakresie wymaganym przez art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

-       Zarząd Zlewni Wód Polskich, ul. Prusa 3, 62-600 Koło, Postanowieniem Nr z dnia,

-       Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Postanowieniem Nr z dnia

-       Starostwo Powiatowe w Koninie, Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów,    Al. 1 Maja 9 62-510 Konin, Postanowieniem Nr z dnia

Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Marian Lis członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów wpisany pod numerem WP-0116.

 

POUCZENIE

 1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

 

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1.      PRO-EKO Projekt Sp. z o.o., ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin

2.      Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

3.      a/a

GPiB.6733.3.2019                                                                                             Golina, dnia 06.06.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 06.06.2019 r. na wniosek PRO-EKO Projekt Sp. z o.o., ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin, działającej z upoważnienia Burmistrza Goliny zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej Węglew - Kraśnica gm. Golina na działkach o numerze ewidencyjnym 399/1, 405/1, 402 obręb geodezyjny Węglew w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina”.

Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 27.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7) 

 

GPiB.6733.3.2019                                                                                  Golina, dnia 06.06.2019 r.

 

 

 

 

 

wg. rozdzielnika

                                                                                                                                                             

                                                                            

Na podstawie art. 53, ust. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami) w oparciu o art. 106 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) proszę o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej Węglew - Kraśnica gm. Golina na działkach o numerze ewidencyjnym 399/1, 405/1, 402 obręb geodezyjny Węglew w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina”.

 

Inwestor :

Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

Pełnomocnik:

PRO-EKO Projekt Sp. z o.o., ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin

 

W załączeniu przekazuję projekt decyzji wraz z załącznikiem graficznym.

 


Otrzymują:

1. Zarząd Zlewni Wód Polskich, ul. Prusa 3, 62-600 Koło

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

3. Starostwo Powiatowe w Koninie, Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów, Al. 1 Maja 9,       62-510 Konin

4. a/a

 

Do wiadomości:


1. PRO-EKO Projekt Sp. z o.o., ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin

2. Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

 

GPiB.6733.3.2019                                                                    Golina, dnia 06.06.2019 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 06.06.2019 r. na wniosek Gminy Golina, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej Węglew - Kraśnica gm. Golina na działkach o numerze ewidencyjnym 399/1, 405/1, 402 obręb geodezyjny Węglew w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina”.

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 9 wcześniej powołanej ustawy informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z przedmiotową sprawą i wnieść ewentualne żądania i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój 7)

 

Otrzymują (za dowodem doręczenia):

1.    PRO-EKO Projekt Sp. z o.o., ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin

2.    Gmina Golina 

 

  Załącznik