Decyzja i obwieszczenie Rosocha - Linie elektroenergetyczne SN i nN, stacja transformatorowa

GPiB.6733.1.2019                                                                        Golina, dnia ………………..2019 r.

 

 

 

DECYZJA NR 1/2019

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

na rzecz

 

ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku

Oddział w Kaliszu 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

na działce nr ewid. 149/1, obręb geodezyjny Rosocha, gmina Golina

 

jako zamierzenie polegające na

 

budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN i nN, stacji transformatorowej słupowej SN/nN.

 

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

Obiekt infrastruktury technicznej.

 

II. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)    na terenie objętym wnioskiem, zaznaczonym linią przerywaną i cyframi 1-4 na załączniku graficznym, ustala się budowę:

a)  słupowej stacji transformatorowej SN/nN – wysokość do 15 m;

b)  linii kablowej SN (wprowadzenia) - długość do 5 m;

c)  linii kablowej nN (wprowadzenia) - długość do 5 m;

d)  odległość od osi projektowanej stacji transformatorowej słupowej SN/nN od granicy działki gruntu nr 152/1 - 3,0m;

e)  wzdłuż granicy z drogą gminną oznaczoną numerem ewidencyjnym 100 wskazane jest pozostawienie niezagospodarowanego (nieogrodzonego, nieutwardzonego, z brakiem nowych nasadzeń, itp.) pasa gruntu o szerokości minimum 2m, na ewentualne poszerzenie pasa drogowego.

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

a)  inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów– Obszar Powidzko-Bieniszewski;

b)  inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

c)  w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

d)  po zakończeniu realizacji inwestycji teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a)  inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)  zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych;

b)  zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

c)  odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

d)  obsługa komunikacyjna inwestycji istniejącymi drogami;

e)  rozwiązanie kolizji z sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarządcą sieci;

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a)    obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 27.03.2019 r. nr GPiB.6733.1.2019

b)    zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 27.03.2019 r. nr GPiB.6733.1.2019

c)    obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach;

 

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone linią przerywaną na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 i liczbami 1-4

 

IV. Ważność decyzji:

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)    inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

b)    dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 22.03.2019 r. (data wpływu 25.03.2019 r.) Pełnomocnik Jerzy Napierała, B.P.W. ENERGOTELPROJEKT Sp. z o.o., ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań, działający w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN i nN, stacji transformatorowej słupowej SN/nN, w m. Rosocha gm. Golina na działce nr ewid. 149/1, obręb geodezyjny Rosocha.

Działka o numerze ewidencyjnym 149/1 posiada powierzchnię 2,0600 ha i w ewidencji gruntów stanowi: grunty orne RV (1,1600 ha), grunty orne RVI (0,9000 ha).

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 pkt 2) ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, uchwalonym uchwałą Rady Miasta w Golinie  nr V/30/94 z dnia 30.11.94 r. ( Dz. U. Woj. Konińskiego Nr 32 poz.214 z dnia 15.12.1994 r.), który utracił moc w dniu 1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskowana działka nie była przeznaczone na inwestycje służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 w/w ustawy, wobec czego nie zachodziła konieczność dokonania uzgodnień w oparciu o art. 53. ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945). Teren objęty wnioskiem w nieobowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Golina położony był w terenie rolnym. Teren posiadał oznaczenia: R – tereny upraw polowych.

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 71).

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-  który nie wymaga uzyskania zgodny na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne

- nie objętym ochroną konserwatorską

- objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Powidzko-Bieniszewski.

- nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych

W toku postępowania uzyskano następujące uzgodnienia lub/i opinie organów z zakresie wymaganym przez art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.

- Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

- Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Starosty Konińskiego.

 

Projekt decyzji sporządził: mgr inż. Błażej Wojdak - osoba uprawniona, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy.

 

POUCZENIE

 

1.    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2.    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3.    Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.                    

 

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1.    Strony postępowania administracyjnego

2.    a/a

 

GPiB.6733.1.2019                                                                           Golina, dnia 27.03.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 27.03.2019 r. na wniosek Jerzego Napierały, B.P.W. ENERGOTELPROJEKT Sp. z o.o., ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań, działający w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN i nN, stacji transformatorowej słupowej SN/nN, w m. Rosocha gm. Golina na działce nr ewid. 149/1, obręb geodezyjny Rosocha.

 

Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 17.04.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7)