Decyzja i obwieszczenie - Park w Radolinie

GPiB.6733.2.2019                                                                              Golina, dnia          .2019 r.

 

 

 

(Projekt) DECYZJA NR 2/2019

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zm.) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

na rzecz

 

Gminy Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

na działce nr ewid. 159/24, obręb geodezyjny Radolina, gmina Golina

 

jako zamierzenie polegające na

 

zagospodarowaniu terenu w urządzenia rekreacyjne, turystyczne wraz z obiektami małej architektury na obszarze zieleni parkowej w Radolinie.

 

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

Rekreacyjno-sportowa

 

II. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)    na terenie objętym wnioskiem, zaznaczonym liniami przerywanymi na załączniku graficznym, ustala się budowę:

a)  urządzeń rekreacyjnych, turystycznych wraz z obiektami małej architektury;

b)  podłoże trawiaste i żwirowe;

c)  obszar realizacji inwestycji około 128 m2 (80 m2 i 48 m2),

2)    Przy realizacji inwestycji i zagospodarowaniu działki należy zachować:

a)   linia zabudowy – nie dotyczy;

b)   maksymalną powierzchnię zabudowy – nie dotyczy;

c)   minimalną powierzchnię biologicznie czynną – nie dotyczy

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

a)  inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody:

-      na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Pyzdrski;

-      Dyrektywa Ptasia PLB300002 Dolina Środkowej Warty;

-      Dyrektywa Siedliskowa PLH300009 Ostoja Nadwarciańska;

b)  Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2018 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

c)  inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

d)  w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

e)  nie przewiduje się wycinki istniejącego drzewostanu;

f)   na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać stosowne pozwolenie;

g)  prace w pobliżu drzew i roślinności wysokiej prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, w miejscach trudno dostępnych w sposób ręczny.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a)     inwestycja jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską – park w zespole dworskim z XIX w. (Gminna Ewidencja Zabytków – aktualizacja 2017 r.).

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)  zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy;

b)  zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

c)  odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

d)  odprowadzenie wód deszczowych – odprowadzane powierzchniowo do gruntu na terenie działki inwestorskiej;

e)  obsługa komunikacyjna inwestycji - dostęp do drogi publicznej, tj. drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 339, poprzez działkę gruntu nr 159/10 stanowiącą własność Gminy Golina;

f)   rozwiązanie ewentualnej kolizji z sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarządcą sieci;

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a)    Inwestycja może być zrealizowana na zasadach określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.).

b)    Inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które mogłyby zakłócać korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno – gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

c)    Należy stosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które maksymalnie wyeliminują oddziaływanie na środowisko poza teren do którego inwestor posiada tytuł prawny.

d)    Planowana inwestycja powinna być zgodna z warunkami technicznymi i przepisami BHP oraz spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony środowiska

e)    obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 13.05.2019 r. nr GPiB.6733.2.2019

f)     zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 13.05.2019 r. nr GPiB.6733.2.2019

g)  obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach;

h)    przedmiotową inwestycję należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

 

IV. Ważność decyzji:

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zm.) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)    inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

b)    dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 13.05.2019 roku na wniosek Gminy Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu terenu w urządzenia rekreacyjne, turystyczne wraz z obiektami małej architektury na obszarze zieleni parkowej w Radolinie, gm. Golina na działce nr ewid. 159/24, obręb geodezyjny Radolina.

Działka o numerze ewidencyjnym 159/24 posiada powierzchnię 2,7800 ha i w ewidencji gruntów stanowi: lasy LsIII (2,7100 ha), grunty pod wodami W (0,0700 ha).

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.). Wśród celów wymienionych w art. 6 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, w pkt. 6 wskazano: „budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych” a w pkt. 9c „wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa”.

Dokonując kwalifikacji przedsięwzięcia znaczenie ma również stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z 5 lipca 2011 r. (sygn. Akt II OSK 672/11) stwierdził: „Inwestycja lokalna to nie tylko inwestycja służąca całej gminie jako podmiotowi władzy lokalnej. Może to być także inwestycja, która swoim zasięgiem służy węższemu kręgowi mieszkańców gminy, ale pośrednio ma znaczenie dla całej gminy”.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, uchwalonym uchwałą Rady Miasta w Golinie  nr V/30/94 z dnia 30.11.94 r. ( Dz. U. Woj. Konińskiego Nr 32 poz.214 z dnia 15.12.1994 r.), który utracił moc w dniu 1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskowana działka nie była przeznaczone na inwestycje służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 w/w ustawy, wobec czego nie zachodziła konieczność dokonania uzgodnień w oparciu o art. 53. ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zm.). Teren objęty wnioskiem w nieobowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Golina położony był na terenie zieleni publicznej. Teren posiadał oznaczenie: ZP – zieleń publiczna: istniejący park podworski.

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 71).

Inwestycja jest realizowana na terenie:

a)     który nie wymaga uzyskania zgodny na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne;

b)     objętym ochroną konserwatorską – park w zespole dworskim z XIX w. (Gminna Ewidencja Zabytków – aktualizacja 2017 r.);

c)      objętym formą ochrony przyrody:

·          na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Pyzdrski;

·          Dyrektywa Ptasia PLB300002 Dolina Środkowej Warty;

·          Dyrektywa Siedliskowa PLH300009 Ostoja Nadwarciańska;

d)     nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

e)     nie zlokalizowanym w granicach terenu górniczego;

f)      nie zlokalizowanym na obszarze udokumentowanych złóż kopalin;

g)     nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

h)     nie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych;

i)       nie zlokalizowanym w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

W toku postępowania uzyskano następujące uzgodnienia lub/i opinie organów z zakresie wymaganym przez art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

-        Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole;

-        Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu;

-        Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Starosty Konińskiego;

-        Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie;

-        Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji.

 

Projekt decyzji sporządził: mgr inż. Błażej Wojdak - osoba uprawniona, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy.

 

POUCZENIE

 

1.    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2.    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3.    Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

 

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1.    Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

2.    a/a

 

GPiB.6733.2.2019                                                                           Golina, dnia 13.05.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 13.05.2019 r. na wniosek Gminy Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu terenu w urządzenia rekreacyjne, turystyczne wraz z obiektami małej architektury na obszarze zieleni parkowej w Radolinie, w m. Radolina gm. Golina na działce nr ewid. 159/24, obręb geodezyjny Radolina.

 

Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 03.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7)