Decyzja i obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetlenia zewnętrznego.

GPiB.6733.2.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Golina, dnia 21.05.2020 r. 

DECYZJA NR 2/2020

o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

u s t a l a m

na rzecz

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

lokalizację inwestycji celu publicznego

w m. Golina ul. Jasna, Sportowa, Olimpijska, Poniatowskiego, Kusocińskiego oraz stadion miejski w miejscowości Golina, obręb geodezyjny 0001 Golina na działkach nr ewid. 403/2, 403/28, 974/26, 2179, 1759, 1775, 2173, 388, 237/3, 238/3, 1818/8, 1811, 2174, 1685, 462/2, 403/11, gmina Golina

jako zamierzenie polegające na

rozbudowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetlenia zewnętrznego.

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

Obiekt infrastruktury technicznej.

II. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)       na terenie objętym wnioskiem, zaznaczonym linią przerywaną i liczbami 1 – 47  na załączniku graficznym, ustala się rozbudowę sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetlenia zewnętrznego:

a)       długości linii kablowej ok. 1500  m;

b)       słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi o wysokości do 11 m.

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu :

1)       inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Powidzko-Bieniszewski i obowiązują na nim przepisy Ustawy o ochronie przyrody;

2)       inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

3)         w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu lub Burmistrza Goliny.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

  a)  inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)    zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej;

b)    zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

c)     odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

d)    obsługa komunikacyjna inwestycji istniejącymi drogami;

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a)    obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 18.03.2020 r. nr GPiB.6733.2.2020

b)    zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 18.03.2020r. nr GPiB.6733.2.2020

c)    zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania pismem z dnia 05.05.2020r.

d)    obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 21.05.2020 r. nr GPiB.6733.2.2020

e)    obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach.

 

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone linią przerywaną i liczbami 1 – 47 na  kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji. 

IV. Ważność decyzji:

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)         inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

b)         dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

UZASADNIENIE

W dniu 18.03.2020 roku na wniosek Andrzeja Adamskiego działającego w imieniu firmy BUDMAR s.c. Mariola Adamska Andrzej Adamski ul. Śniadeckich 12A, 64-100 Leszno, posiadającego pełnomocnictwo do występowania w imieniu i na rzecz firmy Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetlenia zewnętrznego w m. Golina ul. Jasna, Sportowa, Olimpijska, Poniatowskiego, Kusocińskiego oraz stadion miejski w miejscowości Golina, obręb geodezyjny 0001 Golina na działkach nr ewid. 403/2, 403/28, 974/26, 2179, 1759, 1775, 2173, 388, 237/3, 238/3, 1818/8, 1811, 2174, 1685, 462/2, 403/11, gmina Golina. 

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów o których mowa w art.6 ust. 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).

Wnioskowana inwestycja, nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1839 ze zmianami)

Wnioskowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolne.

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-         nie wymagającym uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

-         nie objętym ochroną konserwatorską;

-         nie zlokalizowanym w granicach terenu górniczego;

-         nie zlokalizowanym na obszarze udokumentowanych złóż kopalin;

-         nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

-         nie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych;

-         nie zlokalizowanym w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

-         objętym formą ochrony przyrody.

Decyzja została uzgodniona przez:

-        Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Starosty Konińskiego i po upływie 14 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się za uzgodnione pozytywnie;

-        Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i po upływie 21 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się za uzgodnione pozytywnie;

-        Zgodnie z postanowieniem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole PO.3.3.522.338m.2020.JA z dnia 30.03.2020r. uzgodniono pozytywnie z zastrzeżeniami:

„Obszar planowanej inwestycji tj. działki nr ewidencyjny 403/2, 403/28, 974/26, 2179, 1759, 1775, 2173, 388, 237/3, 238/3, 1818/8, 1811, 2174, 1685, 462/2, 403/11, obręb Golina – działka 388 jest częściowo zdrenowana, ponadto w jej skład działek wchodzą urządzenia melioracji wodnych (rowy). W związku z powyższym Inwestor zobowiązany jest wykonać inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej ww. urządzeń – w przypadku ich uszkodzenia, przebudować celem zapewnienia swobodnego przepływu wód.”

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji.

         Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Marian Lis członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów wpisany pod numerem WP-0116.

POUCZENIE 

  1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik Andrzej Adamski działający w imieniu firmy BUDMAR s.c. Mariola Adamska Andrzej Adamski ul. Śniadeckich 12A, 64-100 Leszno
  2. Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz
  3. Gmina Golina
  4. a/a.

 

 

GPiB.6733.2.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Golina, dnia 21.05.2020 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam 

o zakończeniu postępowania na wniosek Andrzeja Adamskiego działającego w imieniu firmy BUDMAR s.c. Mariola Adamska Andrzej Adamski ul. Śniadeckich 12A, 64-100 Leszno, posiadającego pełnomocnictwo do występowania w imieniu i na rzecz firmy Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetlenia zewnętrznego w m. Golina ul. Jasna, Sportowa, Olimpijska, Poniatowskiego, Kusocińskiego oraz stadion miejski w miejscowości Golina, obręb geodezyjny 0001 Golina na działkach nr ewid. 403/2, 403/28, 974/26, 2179, 1759, 1775, 2173, 388, 237/3, 238/3, 1818/8, 1811, 2174, 1685, 462/2, 403/11, gmina Golina.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7), w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie.

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia dotyczące obsługi w Urzędzie Miejskim w Golinie pytania i wnioski można zgłaszać drogą mailową na adres urzędu golina@golina.pl lub na skrzynkę ePUAP: /Golina/SkrytkaESP.

W razie pytań prosimy również o kontakt telefoniczny pod numer telefonu: 632418095 wew. 248  i 249.

 

                                                                                                                                                                                               Burmistrz Goliny

                                                                                                                                                                                           /-/ Mirosław Durczyński