Decyzja i obwieszczenie-budowa sieci kablowej SN 15 kV, budowa stacji transformatorowej słupowej SN/nn 15/0,4 kV oraz budowa sieci kablowej nn 0,4kV

GPiB.6733.5.2019                                                                               Golina, dnia           2019 r.

 

 

(Projekt)

DECYZJA NR 5/2019

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zm.) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

na rzecz

 

ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

na działkach nr ewid. 46, 111/1, 267/2, obręb geodezyjny Rosocha-Kolonia, gmina Golina

 

jako zamierzenie polegające na

 

budowie sieci kablowej SN 15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nn 15/0,4 kV oraz budowie sieci kablowej nn 0,4kV.

 

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

Obiekt infrastruktury technicznej.

 

II. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)    na terenie objętym wnioskiem, zaznaczonym linią przerywaną i liczbami 1-13 oraz     14-17 na załączniku graficznym, ustala się budowę:

a)   słupowej stacji transformatorowej SN/nn – wysokość do 15 m;

b)  linii kablowej SN - długość do 636 m;

c)   linii kablowej nn - długość do 145 m;

d)  na działce gruntu nr 111/1 wzdłuż granicy z drogą gminną oznaczoną numerem ewidencyjnym 46 wskazane jest pozostawienie niezagospodarowanego (nieogrodzonego, nieutwardzonego, z brakiem nowych nasadzeń, bez budowli, itp.) pasa gruntu o szerokości minimum 6m, na ewentualne poszerzenie pasa drogowego – zgodnie z załącznikiem graficznym.

e)  na działce gruntu nr 267/2 wzdłuż granicy z drogą gminną oznaczoną numerem ewidencyjnym 46 wskazane jest pozostawienie niezagospodarowanego (z brakiem nowych nasadzeń, bez budowli, itp.) pasa gruntu o szerokości minimum 2m, na ewentualne poszerzenie pasa drogowego – zgodnie z załącznikiem graficznym.

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

a)   inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów– Obszar Powidzko-Bieniszewski;

b)  inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

c)   Przedmiotowa inwestycja na gruntach leśnych może być zlokalizowana wyłącznie w pasach pozbawionych drzewostanu, takich jak np. drogi leśne, linie podziału powierzchniowego, istniejące linie energetyczne, niezalesione pasy przy ścianie lasu o szerokości do 2 m, na których nie jest planowane odnowienie, a grunt, po zakończeniu realizacji inwestycji należy przywróc do stanu poprzedniego.

d)  nie przewiduje się wycinki istniejącego drzewostanu;

e)  na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać stosowne pozwolenie;

f)    w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

g)  po zakończeniu realizacji inwestycji teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a)  inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)   zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych;

b)  zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

c)   odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

d)  obsługa komunikacyjna inwestycji istniejącymi drogami;

e)  rozwiązanie kolizji z sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarządcą sieci;

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a)obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 14.08.2019 r. nr GPiB.6733.5.2019

b)    zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 14.08.2019 r. nr GPiB.6733.5.2019

c)    obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach;

 

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone linią przerywaną na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 i liczbami 1-13 oraz 14-17.

 

IV. Ważność decyzji:

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zm.) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)    inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

b)    dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 07.08.2019 r. (data wpływu 09.08.2019 r.) Pełnomocnik Krzysztof Rogalski, ELTES Sebastian Tessmar, ul. Czynu Tysiąclecia 10, 84-207 Bojano, działający w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej SN 15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nn 15/0,4 kV oraz budowie sieci kablowej nn 0,4kV, w m. Rosocha-Kolonia gm. Golina na działkach nr ewid. 46, 111/1, 267/2, obręb geodezyjny Rosocha-Kolonia.

Działka o numerze ewidencyjnym 46 posiada powierzchnię 0,9100 ha i w ewidencji gruntów stanowi: drogi dr; działka o numerze ewidencyjnym 111/1 posiada powierzchnię 1,4900 ha i w ewidencji gruntów stanowi: grunty orne RVI; działka o numerze ewidencyjnym 267/2 posiada powierzchnię 1,0902 ha i w ewidencji gruntów stanowi: lasy LsVI.

Na terenie działki nr 267/2 w obrębie Rosocha-Kolonia, przy granicy z pasem drogowym (działka nr 46) posadowiony jest elektroenergetyczny słup SN 15 kV, który stanowi część elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV. Na stanowisku słupowym zamontowany zostanie rozłącznik na wysokości około 8 metrów oraz po żerdzi słupa poprowadzony zostanie elektroenergetyczny kabel typu NA2XS(FL)2y 1x240RMC/25 mm2. Kabel zostanie ułożony w pasie technicznym linii napowietrznej SN 15 kV (bezpośrednio pod linią). Dół pod kabel o głębokości ok. 1,1 m oraz szerokości 0,4 m zostanie wykopany oraz zasypany mechanicznie. Długość kabla do ułożenia w ziemi na terenie działki 267/2 to około 5 m, natomiast głębokość na jakiej zostanie ułożony kabel to ok. 0,8 m (zgodnie z normą SEP N SEP-E-003). Inwestycja nie wpłynie na dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości oraz nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko. Do przeprowadzenia ww. inwestycji nie będzie konieczności wycinki drzew.

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 pkt 2) ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.).

Na części działki nr 111/1 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: R - tereny rolnicze, wraz ze strefą ograniczonego korzystania; na części działki nr 46 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: KD1 – tereny komunikacji publicznej (Uchwała nr XXVIII/143/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice – Pątnów na odcinku położonym w gminie Golina).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, uchwalonym uchwałą Rady Miasta w Golinie  nr V/30/94 z dnia 30.11.94 r. ( Dz. U. Woj. Konińskiego Nr 32 poz.214 z dnia 15.12.1994 r.), który utracił moc w dniu 1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskowane obszary tereny działek nie były przeznaczone na inwestycje służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 w/w ustawy, wobec czego nie zachodziła konieczność dokonania uzgodnień w oparciu o art. 53. ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zm.). Teren działek gruntu nr 46 i 111/1 objęty wnioskiem w nieobowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Golina położony był w terenie rolnym. Teren posiadał oznaczenia: R – tereny upraw polowych. Teren działki gruntu nr 267/2 objęty wnioskiem w nieobowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Golina położony był w terenie leśnym. Teren posiadał oznaczenia: RL – tereny lasów.

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 71).

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-  który nie wymaga uzyskania zgodny na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne,

- nie objętym ochroną konserwatorską,

- objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Powidzko-Bieniszewski.

- nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych

W toku postępowania uzyskano następujące uzgodnienia lub/i opinie organów z zakresie wymaganym przez art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

-         Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.

-         Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

-         Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Starosty Konińskiego.

-         Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

 

Projekt decyzji sporządził: mgr inż. Błażej Wojdak - osoba uprawniona, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy.

 

 

POUCZENIE

 

1.    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2.    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3.    Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

 

 

Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.                 

 

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1.    Strony postępowania administracyjnego

2.    a/a


GPiB.6733.5.2019                                                                            Golina, dnia 14.08.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 14.08.2019 r. na wniosek Krzysztofa Rogalskiego, ELTES Sebastian Tessmar, ul. Czynu Tysiąclecia 10, 84-207 Bojano, działającego w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej SN 15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nn 15/0,4 kV oraz budowie sieci kablowej nn 0,4kV, na działkach nr ewid. 46, 111/1, 267/2, obręb geodezyjny Rosocha-Kolonia, gm. Golina.

 

Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 04.09.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7)