Decyzja i obwieszczenie-budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

GPiB.6733.7.2019                                                                                Golina, dnia …….2019 r.

 

(PROJEKT)

 

DECYZJA NR 7/2019

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

 

na rzecz P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

w miejscowości Kawnice, obręb geodezyjny Kawnice, działka nr ewidencyjny 211/4

 

jako zamierzenie polegające na

 

budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

 

I  Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

 

Obiekt infrastruktury technicznej.

 

II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

 

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 

1) Na terenie objętym wnioskiem, zaznaczonym linią przerywaną i cyframi 1-10 na załączniku graficznym ustala się budowę stacji bazowej telefonii komórkowej obejmującej:

a)    wieżę stalową o maksymalnej wysokości. do 63,0 m npt stanowiącego platformę do zawieszenia anten sektorowych i radioliniowych;

b)    trzy anteny sektorowe typu AS26_1 pracujące w paśmie 800, skierowane na azymut  30º, 120º i 260º; wys. zaw. 58,5 m npt., maksymalne pochylenie 10º, (mechaniczne i elektryczne łącznie) EIRP pojedynczej anteny 200,0 W,

c)    trzy anteny sektorowe typu AS26_2 pracujące w paśmie 800/1800 MHz, skierowane na azymut  30º, 120º i 260º; wys. zaw. 58,5 m npt, maksymalne pochylenie 10º, (mechaniczne i elektryczne łącznie) EIRP pojedynczej anteny 1012,0 W,

d)    trzy anteny sektorowe typu AS25_1 pracujące w paśmie 900MHz, skierowane na azymut 30º, 120º i 260º; wys. zaw. 58,5 m npt, maksymalne pochylenie 10º, (mechaniczne i elektryczne łącznie) EIRP pojedynczej anteny 776,0 W,

e)    niezbędna liczba anten radiolinii MW dla potrzeb transmisji,

f)     zestaw modułów wyniesionych RRU do obsługi w.w. anten sektorowych,

g)    zestaw bezobsługowych szaf technicznych typu outdoor ustawionych w obrysie wieży o maks. wym. (szer./wys./gł.) 2,00 x 0,90 x 0,90;

h)    estakada kablowa – pomiędzy szafami a wieżą stalowa estakada (drabina) kablowa;

2) przy zagospodarowaniu działki należy zachować następujące ustalenia:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy obszaru realizacji inwestycji do 10 %;

b) minimalna powierzchni biologicznie czynna obszaru realizacji inwestycji 80 %,

c) linia zabudowy - nie dotyczy;

3) projekt budowlany należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami)

 

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu :

 

a)    działka nr ewidencyjny 211/4 położona jest na terenie objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Powidzko-Bieniszewski i obowiązują na nim przepisy Ustawy o ochronie przyrody;

b)    prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów na terenach zieleni lub zadrzewień powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom;

c)    na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać stosowne pozwolenie;

d)    w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu lub Burmistrza Goliny.

 

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

 

a)    inwestycja nie jest realizowana na terenie objętym ochroną konserwatorską.

 

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

 

a)      rozwiązanie kolizji z sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarządcą sieci;

b)    obsługa pod względem komunikacyjnym drogą krajową nr 92 poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną - działka nr ewid. 204;

c)     zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach ustalonych przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Kaliszu;

d)      zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

e)      odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

f)       odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo na teren własnej działki;

g)      ogrzewanie – nie dotyczy.

 

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

 

a)      obwieszczenie Burmistrza Goliny o wszczęciu postępowania z dnia 23.09.2019 r. Nr GPiB.6733.7.2019

b)      zawiadomienie o wszczęciu postępowania stron pismem z dnia 23.09.2019 r. Nr GPiB.6733.7.2019

c)      inwestycje liniową projektować w uzgodnieniu z każdym posiadającym prawo do dysponowania nieruchomością, znajdująca się w obszarze realizacji inwestycji;

d)      eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny;

e)      po zakończeniu inwestycji teren uporządkować i przywrócić do poprzedniego stanu;

f)       ze względu na wysokość powyżej 50,0 m zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1193) projektowana inwestycja wymaga zgłoszenia do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym tj. do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, Wydział Lotniskowy.

 

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

 

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone na mapie w skali 1:1000 stanowiących załącznik graficzny do niniejszej decyzji. 

 

 

 

IV. Ważność decyzji:

 

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)    inny wnioskodawca uzyska pozwolenia na budowę,

b)    dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 13.09.2019 r. (data wpływu 17.09.2019 r.) Pełnomocnik Szymon Siwiński, działający w imieniu Inwestora  P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, planowanej do zlokalizowania w miejscowości Kawnice na działce nr ewidencyjny: 211/4, obręb Kawnice.

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów , o których mowa w art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, uchwalonym uchwałą Rady Miasta w Golinie  nr V/30/94 z dnia 30.11.94 r. (Dz. U. Woj. Konińskiego Nr 32 poz.214 z dnia 15.12.1994 r.), który utracił moc w dniu 1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskowana działka nie była przeznaczone na inwestycje służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 w/w ustawy, wobec czego nie zachodziła konieczność dokonania uzgodnień w oparciu o art. 53. ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).

Teren inwestycji znajduje się na działce gruntu nr 211/4 w obrębie Kawnice gmina Golina. Teren działki nr 211/4 objętej decyzją w ewidencji gruntów stanowi: grunty orne – RIIIb, RIVb, RV oraz grunty rolne zabudowane – Br-RIIIb. Działka gruntu nr 211/4 obecnie jest częściowo zabudowana budynkami gospodarczymi w zabudowie zagrodowej.

Grunt pod projektowaną inwestycję, jest gruntem rolnym klasy RIVa, RV i nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Działka nr 211/4 posiada dostęp do drogi publicznej – droga krajowa nr 92 poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną - działka nr ewid. 204.

Inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Powidzko-Bieniszewski i obowiązują na nim przepisy Ustawy o ochronie przyrody.

Po rozważeniu, biorąc pod uwagę dotychczasowy stan zagospodarowania działki oraz rodzaj wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego, na podstawie art. 96, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), stwierdza się, że brak jest przesłanek, by w/w przedsięwzięcie mogło potencjalnie oddziaływać na obszar Natura 2000 i w związku z powyższym nie wymaga przeprowadzenia procedury oddziaływania na obszar Natura 2000.

Działka nr 211/4 nie jest zlokalizowana na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2268 ze zm.).

Zgodnie z „Kwalifikacją Przedsięwzięcia” opracowaną na potrzeby Inwestora, dołączoną do wniosku, projektowane przedsięwzięcie nie jest wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), a zatem nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

 Decyzja została uzgodniona przez:

-         Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło, Postanowieniem nr   z dnia

-         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Postanowieniem nr   z dnia

-         Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, Postanowieniem nr   z dnia

-         Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie, ul. 1 Maja, 62-510 Konin, Postanowieniem nr   z dnia

-         Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, Wydział Lotniskowy, ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-912 Warszawa, Postanowieniem nr   z dnia

-         Starostwo Powiatowe w Koninie, Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów, Al. 1 Maja 9 62-510 Konin, Postanowieniem nr   z dnia

-         Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Koninie, ul. Noskowskiego 4, 62-510 Konin, Postanowieniem Nr z dnia

 

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji.

 

Przygotował:

osoba uprawniona, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy: mgr inż. Błażej Wojdak

 

 

 

POUCZENIE

 

1.    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2.    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3.    Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

Mapa zasadnicza w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

 

Otrzymują:

1.    Szymon Siwiński, KLM System Firma Usługowo-Handlowa, ul. Średzka 12/4, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

adres do korespondencji: ul. Piasta 6/12, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

2.    Inwestor: P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

3.    a/a

 

Do wiadomości:

 

1. Strony postępowania administracyjnego


GPiB.6733.7.2019                                                                                                            Golina, dnia 23.09.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 23.09.2019 r. na wniosek Pełnomocnika Szymona Siwińskiego, działającego w imieniu Inwestora  P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, planowanej do zlokalizowania w miejscowości Kawnice na działce nr ewidencyjny: 211/4, obręb Kawnice.

Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 14.10.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7)


GPiB.6733.7.2019                                                                                                            Golina, dnia 16.10.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zawiadamiam, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, planowanej do zlokalizowania w miejscowości Kawnice na działce nr ewidencyjny: 211/4, obręb Kawnice, zostało umorzone gdyż stało się bezprzedmiotowe z powodu wycofania wniosku przez Pełnomocnika Szymon Siwiński, działającego w imieniu Inwestora P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7), w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie.


Golina, dnia 16.10.2019r.

GPiB.6733.7.2019

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) - po rozpatrzeniu sprawy z wniosku złożonego przez P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi na działce gruntu o numerze ewidencyjnych 211/4, obręb ewidencyjny Kawnice, gmina Golina

 

umarzam postępowanie

 

w powyższej sprawie, gdyż stało się bezprzedmiotowe z powodu wycofania wniosku przez Pełnomocnika Szymon Siwiński, działającego w imieniu Inwestora P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 13.09.2019 r. (data wpływu 17.09.2019 r.) Pełnomocnik Szymon Siwiński, działający w imieniu Inwestora P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wystąpił z wnioskiem wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, planowanej do zlokalizowania w miejscowości Kawnice na działce nr ewidencyjny: 211/4, obręb Kawnice.

W dniu 10.10.2019 r. (data wpływu 14.10.2019 r.) wniosek został wycofany przez Pana Szymona Siwińskiego, działając w imieniu Inwestora P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.

Wobec wycofania przez Pełnomocnika inwestora wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe.

W myśl art. 105 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe.

W myśl art. 105 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, gdy wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

 W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Goliny w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.