Decyzja celu publicznego (projekt) - budowa powiązania kablowego SN między ciągami liniowymi Konin Nowy Dwór – Międzylesie

GPiB.6733.6.2019                                                                                                             Golina, dnia 02.12.2020 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam, że

 

w związku z uchyleniem decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Koninie SKO-ZP-4160/159, 160/2020 z dnia 16.11.2020r. (wpływ do tut. urzędu: 18.11.2020 r.) decyzji Burmistrza Goliny nr 6/2019, znak GPiB.6733.6.2019 z dnia 12 października 2020r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie powiązania kablowego SN między ciągami liniowymi Konin Nowy Dwór – Międzylesie (SN5-05006/21) z linią Konin Nowy Dwór – Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w m. Kawnice, obręb geodezyjny Kawnice na działkach nr ewid.: 655/7, 160, 653/2, 653/1, 582, 644/1, 275, 308/1, 304/3, 697, 536, 344, 343/1, gmina Golina, tutejszy organ przystąpił do ponownego rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.) strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym możliwość wniesienia uwag i wniosków w przedmiotowej procedurze w terminie do dnia 15.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój 7), w godzinach 800 – 1500.

 

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia dotyczące obsługi w Urzędzie Miejskim w Golinie pytania i wnioski można zgłaszać drogą mailową na adres urzędu golina@golina.pl lub na skrzynkę ePUAP: /Golina/SkrytkaESP.

W razie pytań prosimy również o kontakt telefoniczny pod numer telefonu: 632418095 wew. 248 i 249.

 

 

GPiB.6733.6.2019                                                                                                              Golina, dnia          .2020 r.

 

(PROJEKT)

 

DECYZJA NR 6/2019

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

na rzecz

 

ENERGA Operator S.A. Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz,

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

w m. Kawnice, obręb geodezyjny Kawnice na działkach nr ewid.: 655/7, 160, 653/2, 653/1, 582, 644/1, 275, 308/1, 304/3, 697, 536, 344, 343/1, gmina Golina

 

jako zamierzenie polegające na

 

budowie powiązania kablowego SN między ciągami liniowymi Konin Nowy Dwór – Międzylesie (SN5-05006/21) z linią Konin Nowy Dwór – Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534.

 

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

 

Obiekt infrastruktury technicznej.

 

II. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

 

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)      na terenie objętym wnioskiem, zaznaczonym linią przerywaną i liczbami 1 – 53  na załączniku graficznym, ustala się budowę linii kablowej SN wraz ze słupem z rozłącznikiem:

a)      linia kablowa SN o łącznej długości ok. 1210 m;

b)      linia kablowa nN o łącznej długości ok. 90 m;

c)      złącze kablowo-pomiarowe nN – 4 szt.;

d)      małogabarytowa stacja transformatorowa o wymiarach 2,1 m x 2,7 m.

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu :

1)      inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów– Obszar Powidzko-Bieniszewski i obowiązują na nim przepisy Ustawy o ochronie przyrody

2)      inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

3)        w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu lub Burmistrza Goliny.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

  a)  inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)    zaopatrzenie w energię elektryczną – nie jest wymagane;

b)    zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

c)    odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

d)    ogrzewanie – nie dotyczy;

e)    obsługa komunikacyjna inwestycji istniejącymi drogami;

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a)    obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 02.09.2019 r. nr GPiB.6733.6.2019 poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Golinie przy ul. Nowej 1 oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Golina w zakładce Obwieszczenia, ogłoszenia różne

b)    zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 02.09.2019 r. nr GPiB.6733.6.2019

c)    zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania pismem z dnia 28.09.2020r.

d)    obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 12.10.2020 r. nr GPiB.6733.6.2019 poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Golinie przy ul. Nowej 1 oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Golina w zakładce Obwieszczenia, ogłoszenia różne

e)   obwieszczenie o ponownym rozpatrzeniu sprawy z dnia 02.12.2020 r. nr GPiB.6733.6.2019 poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Golinie przy ul. Nowej 1 oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Golina w zakładce Obwieszczenia, ogłoszenia różne

f)     zawiadomienie stron o ponownym rozpatrzeniu sprawy pismem z dnia 02.12.2020 r. nr GPiB.6733.6.2019

g)    obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach.

 

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

 

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone linią przerywaną i liczbami 1 – 53 na  kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącej załączniki graficzne do niniejszej decyzji. 

 

IV. Ważność decyzji:

 

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)        inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

b)        dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 23.08.2019 roku ENERGA Operator S.A. Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, reprezentowana przez Pełnomocnika Macieja Szymańskiego ul. Na Miasteczku 12A/53, 61-144 Poznań, wystąpiła o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie powiązania kablowego SN między ciągami liniowymi Konin Nowy Dwór – Międzylesie (SN5-05006/21) z linią Konin Nowy Dwór – Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w m. Kawnice, obręb geodezyjny Kawnice na działkach nr ewid.: 655/7, 160, 653/2, 653/1, 582, 644/1, 275, 309/2, 308/1, 304/3, 697, 673, 676, 536, 344, 343/1 , gmina Golina.

Burmistrz Goliny, zawiadomieniem z dnia 02.09.2019 roku poinformował wnioskodawcę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji. Następnie ze względu na pozyskane informacje o śmierci części osób będących stronami postępowania administracyjnego, wysłano pisma z prośbą, o przedłożenie kopii postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłych właścicielach nieruchomości objętych przedmiotowym wnioskiem oraz wysłano zapytania do Sądu Rejonowego w Koninie czy toczyły się kiedykolwiek postępowania spadkowe po zmarłych właścicielach przedmiotowych nieruchomości. Ponadto Burmistrz Goliny wystąpił do Sądu Rejonowego w Koninie Wydział I Cywilny, ul. Fryderyka Chopina 28, 62-510 Konin, z wnioskami o ustanowienie kuratora spadku dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 655/7, obręb Kawnice, postanowieniem syg. Akt I Ns 1639/19 z dnia 10 czerwca 2020 r., Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny ustanowił kuratora spadku po współwłaścicielu ww. działki gruntu.

W dniu 26.08.2020 roku ENERGA Operator S.A. Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, reprezentowana przez Pełnomocnika Macieja Szymańskiego ul. Na Miasteczku 12A/53, 61-144 Poznań, wystąpiła z prośbą o zmianę wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie powiązania kablowego SN między ciągami liniowymi Konin Nowy Dwór – Międzylesie (SN5-05006/21) z linią Konin Nowy Dwór – Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w m. Kawnice, obręb geodezyjny Kawnice. Wniosek został skorygowany w zakresie:

-     wyłączenia z wniosku nieruchomości oznaczonych jako działki nr ewid.:673, 676 oraz 309/2 obręb Kawnice;

-     zmiany zapisów wniosku pkt 2 ppkt f:

a)      budowa linii kablowej nN o łącznej długości z 75m na około 90m;

b)      budowa złącza kablowo-pomiarowego nN w ilości 4 szt.

W związku z powyższym w dniu 12 października 2020 roku została wydana decyzja nr 6/2019 znak GPiB.6733.6.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie powiązania kablowego SN między ciągami liniowymi Konin Nowy Dwór – Międzylesie (SN5-05006/21) z linią Konin Nowy Dwór – Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534, na działkach nr ewid. 655/7, 160, 653/2, 653/1, 582, 644/1, 275, 308/1, 304/3, 697, 536, 344, 343/1, obręb geodezyjny Kawnice, gmina Golina.

Od powyższej decyzji Państwo Ewa i Krzysztof Zastawa, wnieśli odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie.

Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Koninie Decyzją znak SKO-ZP-4160/159, 160/2020 z dnia 16.11.2020 roku orzekło uchylić w całości zaskarżoną decyzję i sprawę przekazać organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

W uzasadnieniu Decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Koninie wskazało, aby w ponownym postępowaniu organ I instancji wezwał Pełnomocnika Macieja Szymańskiego przedstawiciela firmy JANURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych, ul. Na Miasteczku 12A/53, 61-144 Poznań, działającego w imieniu i na rzecz ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, do uzupełnienia wniosku o przedstawienie aktualnego pełnomocnictwa do reprezentowania spółki ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu; przedstawienie na kopi mapy zasadniczej granic obszaru, ma które wnioskowana inwestycja będzie oddziaływać; wskazanie danych charakteryzujących wpływ planowanej inwestycji na środowisko. Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Koninie odniosło się również do głównego zarzutu odwołania, stwierdziło, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, iż żaden przepis nie uzależnia ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego od zgody właściciela nieruchomości, po której taka inwestycja będzie przebiegać. Co do zasady w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Mie określa się miejsca posadowienia planowanych budowli. W sytuacji gdy inwestorzy sami określają to miejsce i znajduje się ono w załączniku do decyzji, należy uznać, że takie wskazanie wiąże w postępowaniu o wydanie pozwolenia budowlanego.

Burmistrz Goliny, zawiadomieniem znak: GPB.6733.6.2019, z dnia 02.12.2020 r. poinformował strony postępowania o ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji.

Ponownie dokonano analizy złożonego wniosku wraz z dostarczonymi dokumentami, analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

W dniu 19.11.2020 r. pismem znak GPiB.6733.6.2020 wezwano Pełnomocnika Macieja Szymańskiego przedstawiciela firmy JANURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych, ul. Na Miasteczku 12A/53, 61-144 Poznań, działającego w imieniu i na rzecz ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, do uzupełnienia wniosku o przedstawienie aktualnego pełnomocnictwa do reprezentowania spółki ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu; przedstawienie na kopi mapy zasadniczej granic obszaru, ma które wnioskowana inwestycja będzie oddziaływać; wskazanie danych charakteryzujących wpływ planowanej inwestycji na środowisko.

Pismem z dnia 25.11.2020 roku (data wpływu 26.11.2020 r.) Pełnomocnik Maciej Szymański przedstawiciel firmy JANURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych, ul. Na Miasteczku 12A/53, 61-144 Poznań, działającego w imieniu i na rzecz ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, uzupełnił wniosek o aktualne pełnomocnictwo, przedstawił na kopii mapy zasadniczej granice obszaru, na które wnioskowana inwestycja będzie oddziaływać oraz wskazał, że przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wyjaśnił również, że w zakresie budowy stacji kontenerowej w miejsce napowietrznej oddziaływanie na środowisko w postaci ewentualnego hałasu zostanie zmniejszone.

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów o których mowa w art.6 ust. 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), a także jest zgodna z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.).

W wyroku z dnia 14 czerwca 2019 roku o sygnaturze akt II OSK 2031/17 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że „…podstawę materialnoprawną decyzji stanowiły przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm., dalej jako u.p.z.p.) Zgodnie z art. 2 pkt 5 u.p.z.p. przez inwestycję celu publicznego należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm., dalej: u.g.n.). W tym z kolei przepisie (w pkt 2) ustawodawca wskazał, iż celami publicznymi w rozumieniu ustawy są m.in. budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Zdaniem Sądu organy obu instancji zasadnie przyjęły, że inwestycja która jest przedmiotem niniejszego postępowania jest inwestycją celu publicznego. Podkreślił, że inwestycją celu publicznego o znaczeniu lokalnym (art. 2 pkt 5 u.p.z.p.) może być także inwestycja, która swoim zasięgiem bezpośrednio służy węższemu kręgowi mieszkańców gminy, ale pośrednio ma znaczenie dla całej gminy (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2011 r. II OSK 672/11). Sąd powołał się również na wyrok z dnia 4 sierpnia 2011 r., sygn. akt II OSK 1133/11, w którym Naczelny Sąd Administracyjny wskazał w sposób definitywny, że "budowa sieci elektroenergetycznej kablowej bez wątpienia może być zaliczona do inwestycji liniowych wymienionych w art. 6 pkt 2 u.g.n., gdyż przepisy tam zawarte nie ograniczają kręgu inwestorów, ani też rodzajów zamierzeń budowlanych, którym mają służyć urządzenia wymienione w tym przepisie. Przepis art. 6 pkt 2 u.g.n. zalicza do celów publicznych wszystkie tam wymienione inwestycje, nie ograniczając ich zakresu pod względem przedmiotowym, czy też podmiotowym bądź innym. Analogiczne stanowisko, podzielane w pełni przez Sąd orzekający w niniejszej sprawie, zaprezentowano także w prawomocnym wyroku WSA w Poznaniu z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. akt IV SA/Po 819/12 oraz w wyroku WSA w Gdańsku z dnia 26 października 2016 r., sygn. akt II SA/Gd 445/16.””

Wnioskowana inwestycja, nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1839 ze zm.).

Wnioskowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolne.

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-        nie wymagającym uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

-        nie objętym ochroną konserwatorską;

-        nie zlokalizowanym w granicach terenu górniczego;

-        nie zlokalizowanym na obszarze udokumentowanych złóż kopalin;

-        nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

-        nie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych;

-        nie zlokalizowanym w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

-        objętym formą ochrony przyrody.

Decyzja została uzgodniona przez:

-       Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole nie zajął stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w ustawowym terminie. Zgodnie z art. 53 ust. 5 u.p.z.p. organ pierwszej instancji uznał uzgodnienie za dokonane.

-       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nie zajął stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w ustawowym terminie. Zgodnie z art. 53 ust. 5 u.p.z.p. organ pierwszej instancji uznał uzgodnienie za dokonane.

-       Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie nie zajął stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w ustawowym terminie. Zgodnie z art. 53 ust. 5 u.p.z.p. organ pierwszej instancji uznał uzgodnienie za dokonane.

 

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji.

 

         Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Marian Lis członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów wpisany pod numerem WP-0116.

 

POUCZENIE

 

  1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania administracyjnego,
  2. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Golinie jest Burmistrz Goliny, z siedzibą: ul. Nowa 1, 62-590 Golina.

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Ewą Galińską pisemnie na adres Administratora, pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@osdidk.pl lub telefonicznie: 531 641 425.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (Dz.U. z 2018r., poz.1000) - aktów prawnych na podstawie, których działają poszczególne stanowiska Urzędu Miejskiego w Golinie.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

· dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

· dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

· osoby te kwestionują prawidłowość danych,

· przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

· Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, ale niezbędnym do uzyskania tytułu do gruntu.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.