Obwieszczenie i decyzja celu pub.-Budowa podziemnego systemu mag. wody opadowej wraz z inst. rozprowadzającą w ramach programu „Deszczówka” na terenie SP w Radolinie wraz z infrastrukturą tow

GPiB.6733.2.2021                                                                                                                  Golina, dnia 04.03.2021 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 04.03.2021 r. na wniosek Pana Daniela Szulca – Inspektora ds. inwestycji działającego w imieniu i na rzecz Gminy Golina zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą w ramach programu „Deszczówka” na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Radolina, gm. Golina na działce o numerze ewidencyjnym: 156, obręb geodezyjny Radolina.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.) strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym możliwość wniesienia uwag i wniosków w przedmiotowej procedurze w terminie do dnia 25.03.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7), w godzinach
800 – 1500.

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia dotyczące obsługi w Urzędzie Miejskim w Golinie pytania i wnioski można zgłaszać drogą mailową na adres urzędu golina@golina.pl lub na skrzynkę ePUAP: /Golina/SkrytkaESP.

W razie pytań prosimy również o kontakt telefoniczny pod numer telefonu: 632418095 wew. 248 i 249.

 

 

                                                                                                    Burmistrz Goliny

                                                                                              /-/ Mirosław Durczyński

 

GPiB.6733.2.2021                                                                                                               Golina, dnia         .2021 r.

 

 

 

(Projekt) DECYZJA NR 2/2021

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

na rzecz

 

Gminy Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

na części działki nr ewid. 156, obręb geodezyjny Radolina, gmina Golina

 

jako zamierzenie polegające na

 

budowie podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą w ramach programu „Deszczówka” na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

I. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy:

Zabudowa usługowa.

 

II. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy:

Obiekt infrastruktury technicznej.

 

III. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)    szczegółowe ustalenia dla planowanej inwestycji:

a)      zbiornik retencyjny o poj. 12 m3 – 1 kpl

b)      pompa głębinowa – 1 kpl

c)      linia kablowa eN - długość do 60 m

d)      instalacja rozprowadzająca wody opadowe z rur HDPE Ø 63 SDR 17 – długości do 500 m

e)      instalacja odprowadzająca wody opadowe z dachu do zbiornika retencyjnego z rur PVC-U Ø110 i 160SDR34 – długość do 35 m

f)       hydrant ogrodowy ze złączką ISO DN50 oraz skrzynka uliczna i nasada do hydrantów – 2 kpl

2)    zagospodarowanie terenu:

a)      teren po zakończeniu robót budowlanych należy wyrównać i przywrócić do stanu wyjściowego;

b)      linie rozgraniczające teren inwestycji – zgodnie z załącznikiem;

c)      powierzchnia przekształcana mniejsza niż 0,5 ha.

 

Należy uzyskać wynikające z przepisów szczególnych zezwolenia i uzgodnienia projektu budowlanego.

 

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1)  inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody:

a)      na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Pyzdrski.

i obowiązują na nim przepisy Ustawy o ochronie przyrody.

2)  działka nr 156 w obrębie Radolina posiada powierzchnię 0,7500ha i w ewidencji gruntów stanowi: inne tereny zabudowane Bi;

3)  oddziaływanie na nieruchomości sąsiednie zamknie się w granicach wnioskowanej działki;

4)  inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

5)  w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

6)  na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać stosowne pozwolenie;

7)  przy lokalizacji poszczególnych obiektów powinny decydować względy technologiczne, branżowe szczegółowe przepisy: sanitarne, ochronne, ochrony środowiska i prawa budowlanego, a także wszelkie wymogi wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia mieszkańców.

 

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1)   inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

2)   w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszystkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków znalezisko i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe to Burmistrza Goliny zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

4. Warunki obsługi w zakresie komunikacji:

1)  do nieruchomości o numerze ewidencyjny 156 w obrębie Radolina, gmina Golina, zapewniony jest dostęp do drogi publicznej, tj. drogi wojewódzkiej o numerze ewidencyjnym działki 172, istniejącym zjazdem.

 

5. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1)  zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącego przyłącza.

2)  zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy.

3)  nieczystości płynne – nie dotyczy.

4)  odprowadzenie wód deszczowych – z części połaci dachowych do projektowanego szczelnego zbiornika o pojemności do 12 m3 oraz częściowo odprowadzane powierzchniowo do gruntu na terenie działki inwestorskiej.

5)  odpady komunalne stałe – odpady stałe muszą być gromadzone w szczelnych pojemnikach w wyznaczonych miejscach zlokalizowanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane na terenie działki inwestora, a następnie przekazywane do odzysku i unieszkodliwiania.

6)  od istniejących mediów infrastruktury technicznej zachować normatywne odległości, a w przypadku ewentualnej kolizji z planowanym zamierzeniem inwestycyjny, dopuszcza się przebudowę poza teren inwestycji za zgodą i na warunkach gestorów sieci.

 

6. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

1)   projektowana inwestycja nie może naruszać uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym pozbawiać dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności;

2)   Inwestycja może być zrealizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333);

3)   obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach;

4)   obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 04.03.2021 r. nr GPiB.6733.2.2021;

5)   zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 04.03.2021 r. nr GPiB.6733.2.2021;

6)   zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania administracyjnego pismem znak: GPiB.6733.2.2021, z dnia       .2021 r.;

7)   obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia ………...2021 r. nr GPiB.6733.2.2021;

8)   Przedmiotową inwestycję należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

IV. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone linią ciągłą na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

 

V. Stosownie do art. 53 ust. 4 pkt. 6, 8, 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) projekt niniejszej decyzji:

-      Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Starosty Konińskiego

-      Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

-      Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

-      Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

 

VI. Ważność decyzji:

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

1)  inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

2)  dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

-         nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

-         nie zastępuje decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanej inwestycji,

-         nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie,

-         nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich,

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 04.03.2021 r. Pan Daniel Szulc – Inspektor ds. inwestycji działający w imieniu i na rzecz Gminy Golina wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą w ramach programu „Deszczówka” na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Radolina, gm. Golina na działce o numerze ewidencyjnym: 156, obręb geodezyjny Radolina.

Działka nr 156 w obrębie Radolina posiada powierzchnię 0,7500ha i w ewidencji gruntów stanowi: inne tereny zabudowane Bi.

Zgodnie z wnioskiem obszar przekształcany nie przekroczy 0,5 ha.

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 pkt 6) ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 roku poz. 1990 ze zm.) -  planowana inwestycja stanowi realizację utrzymywania pomieszczeń szkół publicznych.

Do nieruchomości o numerze ewidencyjny 156 w obrębie Radolina, gmina Golina, zapewniony jest dostęp do drogi publicznej, tj. drogi wojewódzkiej o numerze ewidencyjnym działki 172, istniejącym zjazdem.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, uchwalonym uchwałą Rady Miasta w Golinie nr V/30/94 z dnia 30.11.94 r. ( Dz. U. Woj. Konińskiego Nr 32 poz.214 z dnia 15.12.1994 r.), który utracił moc w dniu 1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskowana działka nie była przeznaczone na inwestycje służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy, wobec czego nie zachodziła konieczność dokonania uzgodnień w oparciu o art. 53. ust. 4 pkt 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.). Teren objęty wnioskiem w nieobowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Golina położony był na terenie posiadającym oznaczenie: 8.6 UO usługi oświaty. – Istniejąca szkoła podstawowa.

Wniosek o warunki zabudowy nie dotyczy przedsięwzięcia zaliczanego do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-         który nie wymaga uzyskania zgodny na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne,

-         nie objętym ochroną konserwatorską,

-         nie zlokalizowanym w granicach terenu górniczego,

-         nie zlokalizowanym na obszarze udokumentowanych złóż kopalin,

-         nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych,

-         nie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych,

-         nie zlokalizowanym w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,

-         objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Pyzdrski.

W toku postępowania uzyskano następujące uzgodnienia lub/i opinie organów z zakresie wymaganym przez art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

-         Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole,

-         Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,

-         Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Starosty Konińskiego,

-         Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

 

Projekt decyzji sporządziła:

osoba uprawniona, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy: mgr inż. Błażej Wojdak

 

POUCZENIE

 

  1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

  1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji,

 

Otrzymują za dowodem doręczenia:

  1. Daniel Szulc w imieniu Gminy Golina,
  2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie,
  3. a/a