DECYZJA 8/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

GPiB.6733. 8 .2017                                                       Golina, dnia ...12.2017 r.

 

(PROJEKT)

 

DECYZJA 8/2017

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

na rzecz

 

ENERGA-OPERATOR SA 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

na działkach obręb geodezyjny Golina: działki nr ewid. 2166/6, 2166/7, 345/3, 341/5, 339/3, 338/2, 2168, 338/1, 2172, 277/11, 277/17, 382, 259/2, 1810, 254/1, 252/5, 1769, 1729, 1774/1, 250/7, 2166/1

 

jako zamierzenie polegające na

 

budowie linii kablowej SN.

 

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy.

 

Obiekt infrastruktury technicznej.

 

II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

 

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)    na terenie objętym wnioskiem ustala się budowę linii kablowej SN;

a)  długości linii kablowej ok. 1500 m;

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu :

a)  inwestycja nie jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody;

b)  inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych.

c)  na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać stosowne pozwolenie;

d)   w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

e)  po zakończeniu realizacji inwestycji teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

  a)  inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)  zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych;

b)  zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

c)  odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

d)  obsługa komunikacyjna inwestycji istniejącymi drogami;

e)  rozwiązanie kolizji z sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z  zarządcą sieci;

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a)  obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia   .12.2017 r. nr GPiB.6733.      .2017                                                                    

b) zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia   .12.2017 r. nr GPiB.6733.      .2017                                                                    

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach;

 

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

 

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone linią przerywaną na  kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 i liczbami 1-37

 

IV. Ważność decyzji:

 

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami)  niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)      inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

b)      dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 20.12.2017 r. Pełnomocnik B.P.W.ENERGOTELPROJEKT Sp. z o.o., 61-065 Poznań, ul. Gronostajowa 9, Krzysztof Rozmiarek działający w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego na budowie linii kablowej SN w m. Golina gm. Golina na działkach obręb geodezyjny Golina nr ewid. 2166/6, 2166/7, 345/3, 341/5, 339/3, 338/2, 2168, 338/1, 2172, 277/11, 277/17, 382, 259/2, 1810, 254/1, 252/5, 1769, 1729, 1774/1, 250/7, 2166/1.

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 pkt 2) ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016 roku poz. 2147 ze zmianami).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, uchwalonym uchwałą Rady Miasta w Golinie  nr V/30/94 z dnia 30.11.94 r. ( Dz. U. Woj. Konińskiego Nr 32 poz.214 z dnia 15.12.1994 r.), który utracił moc w dniu 1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskowana działka nie była przeznaczone na inwestycje służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 w/w ustawy, wobec czego zachodziła konieczność dokonania uzgodnień w oparciu o art. 53. ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami).

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 71).

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-  który nie wymaga uzyskania zgodny na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne

- nie objętym ochroną konserwatorską

- nie objętym formą ochrony przyrody

- nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych

W toku postępowania uzyskano następujące uzgodnienia lub/i opinie organów z zakresie wymaganym przez art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

    al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,  Postanowieniem Nr z dnia, Postanowieniem Nr z dnia

- Starostwo Powiatowe w Koninie, Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów,    Al. 1 Maja 9 62-510 Konin, Postanowieniem Nr z dnia

Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Marian Lis członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów wpisany pod numerem WP-0116.

 

POUCZENIE

 

  1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

 

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1.    Pełnomocnik B.P.W.ENERGOTELPROJEKT Sp. z o.o., 61-065 Poznań, ul. Gronostajowa 9, Krzysztof Rozmiarek

2.    ENERGA-OPERATOR SA 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8

3.    a/a