Regulamin organizacyjny

Postanowienia ogólne Regulaminu Organizacyjnego

Rozdział I
Postanowienia ogólne.
 
§ 1.
 
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Golinie, zwany dalej Regulaminem, określa:
1) zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego w Golinie,
2) organizacje Urzędu,
3) zasady funkcjonowania Urzędu,
4) zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie.
 
§ 2.
 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Golina,
2) Radzie lub Zarządzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Miejską, Zarząd Miasta,
3) Burmistrzu, Zastepcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Miasta Golina, Zastępcę Burmistrza Miasta Golina, Sekretarza Miasta Golina, Skarbnika Miasta Golina oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Golinie.
 
§ 3.
 
1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Siedzibą Urzędu jest Miasto Golina ul. Nowa 1.
 
§ 4.
 
1. Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach:  

-           poniedziałek - piątek  730 - 1530
-          w sprawach skarg i wniosków Burmistrz Goliny oraz Z-ca Burmistrza przyjmują w poniedziałki w godzinach 1000 - 1600

2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni dodatkowo wolne od pracy.
 
Rozdział II
 
Zakres działania i zadania Urzędu
 
§ 5.
 
1. Urząd stanowi aparat pomocniczy rady Miasta i jej Komisji, Zarządu, Burmistrza i innych organów Gminy.
2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:
        1) zadań własnych,
        2)  zadań zleconych,
        3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej ( zadań powierzonych),
        4)  zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia miedzygminnego,
        5)  zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.
 
§ 6.
 
1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
2. W szczególności do zadań Urzędu należy:
    1) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
    2) wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzacych w zakres zadań gmiy,
    3) zapewnienie organom Gminy możliwosci przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
    4) przygotowanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów gminy,
    5) realizacja inych obowiązków i uprawnień wynikajacych z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,
    6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji rady, posiedzeń jej komisji i posiedzeń Zarządu, oraz innych organów Gminy,
    7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
    8) wykonywanie prac kalencaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
        a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
        b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
        c) przechowywanie akt,
        d) przekazywanie akt do archiwów,
    9) realizacja obowiązków i uprawnień służących urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.
 
 Jesli chcesz wiedzieć więcej kliknij Regulamin UM w Golinie