Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BOM » Działalność gospodarcza » Pozwolenie na sprzedaż alkoholu » Zezwolenie stałe

Zezwolenie stałe

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

URZĄD MIEJSKI W GOLINIE       ul. Nowa 1 
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  tel/fax (063) 241-80-95   wew. 250,251
 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Golina
Podstawa prawna: art. 11 i art. 18 ust. 5 i 6 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r., Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Golina " który zawiera:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • przedmiot działalności gospodarczej,
 • adres punktu sprzedaży,
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

Załączniki:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za wniosek - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.

Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry ( proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:

 • 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2 100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37 500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37 500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w. w. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 2. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.  Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

III. ODWOŁANIE:

 1. Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w sekretariacie ). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje(odwołanie składa się w  sekretariacie). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

*Opłata skarbowa :

 • za odwołanie - 5,00 zł.
 • za zażalenie - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.
 
IV. UWAGI
 1. Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golinie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Kinga Szykowna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (04/04/2005 11:00:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (07/03/2008 13:39:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (07/03/2008 13:38:52)