Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BOM » Działalność gospodarcza » Pozwolenie na sprzedaż alkoholu » Zezwolenie jednorazowe

Zezwolenie jednorazowe

Jednorazowe zezwolenie

URZĄD MIEJSKI W GOLINIE       ul. Nowa 1 
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  tel/fax (063) 241-80-95   wew. 250,251
 

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Podstawa prawna: art. 11 i art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r., Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Załączniki:

 • tytuł prawny do zajmowanego lokalu (terenu), stanowiącego punkt sprzedaży,
 • zgodę organizatora imprezy,
 • kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
II. OPŁATY:
 
Opłata skarbowa:
 • za wniosek - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. Opłata roczna wynosi:

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5 % - 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.
III. TRYB ODWOŁAWCZY:
 1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w sekretariacie  prowadzącego sprawę). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. (odwołanie składa się w sekretariacie prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł.
 • za zażalenie - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.
 

IV. UWAGI

 1. Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są do 2 dni.
 2. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie prowadzącego sprawę.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Kinga Szykowna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (04/04/2005 11:07:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (07/03/2008 13:39:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (07/03/2008 13:39:26)