Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Sesje i Komisje Rady Miejskiej » Najbliższa Sesja

P O R Z Ą D E K

LIV Sesji Rady Miejskiej w Golinie

w dniu 20 czerwca 2018 roku

godz. 12:00

 

1. Otwarcie LIV sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zapytania i wnioski radnych.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Golina za 2017 rok:

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Golina, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia Gminy Golina za rok 2017,

b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/59/5/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2017,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

5. Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2017 rok:

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2017 rok,

b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2017 rok (głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej).

6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zakończenie LIV sesji Rady Miejskiej w Golinie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                  - Wojciech Wojdyński -