Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Sesje i Komisje Rady Miejskiej » Najbliższa Sesja

LIX sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 20.09.2018 r. o godz. 12:00 w sali  narad Urzędu Miejskiego w Golinie. Porządek obrad: 

 

1.   Otwarcie LIX sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z LVII i LVIII sesji.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.

5. Zapytania i wnioski radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.    

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy i miasta Golina.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Golina.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Golina.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w roku 2017.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie działki nr 36/12 w obrębie nr 0007 Głodowo.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 124/14 i nr 124/15 w obrębie nr 0018 Rosocha-Kolonia z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/240/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

17. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.

18. Zapytania i wolne wnioski.

19. Zakończenie LIX sesji Rady Miejskiej w Golinie.        

 

 

/-/   Wojciech Wojdyński 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Golinie