Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Sesje i Komisje Rady Miejskiej

Sesje i Komisje Rady Miejskiej

Porządek XVI sesji Rady Miejskiej w Golinie (28 listopada 2019 r.)

XVI sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 28 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Golinie z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XVI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu XV sesji.

4.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.

5.      Zapytania i wnioski radnych. 

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 (projekt nr 85).    

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019-2027 (projekt nr 86).

8.      Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego (projekt nr 78).  

9.      Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (projekt nr 82).

10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt nr 83).

11.  Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2020 (projekt nr 77).

12.  Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

     (projekt nr 80).

13.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia uchwalonego ponownie wniosku sołectwa Kraśnica dotyczącego              przyznania środków funduszu sołeckiego na 2020 rok (projekt nr 79).

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pojazdu dla jednostki OSP Adamów      (projekt nr 84).

15.  Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (projekt nr 71 -        Klubu Radnych "Obiektywni").

16.  Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.

17.  Zapytania i wolne wnioski.

18.  Zakończenie XVI sesji Rady Miejskiej w Golinie.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                                     Wojciech Wojdyński

 


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (22/11/2019 09:23:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (22/11/2019 09:25:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (22/11/2019 09:25:56)