Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Sesje i Komisje Rady Miejskiej

Sesje i Komisje Rady Miejskiej

Najbliższa Sesja


LVII sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 19.07.2018 r. o godz. 12:00 w sali  narad Urzędu Miejskiego w Golinie.

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie LVII sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołów z LIII, LIV, LV i LVI sesji.  

4.    Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.

5.    Zapytania i wnioski radnych.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2018.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018-2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Golina.

10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina.

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody: klon srebrzystolistny i trzech wiązów pospolitych znajdujących się w parku w Radolinie nr działki ewid.
159/24 i 159/21 obręb Radolina.

13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Golina.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy użyczenia gruntu położonego w obrębie Węglew, Gmina Golina.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego użyczenia gruntu położonego w obrębie Węglew, Gmina Golina.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Goliny.

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania".

19. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.

20. Zapytania i wolne wnioski.

21. Zakończenie LVII sesji Rady Miejskiej w Golinie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                  - Wojciech Wojdyński -  

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (08/09/2017 11:20:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (29/06/2018 11:50:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (12/07/2018 15:57:42)
Najbliższa Komisja

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się w czwartek 19 lipca 2018 r.

o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Golinie.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (23/08/2017 22:43:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (28/06/2018 13:46:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (12/07/2018 15:49:12)