Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Prawo miejscowe » Zarządzenia Burmistrza » 2018

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 1/2018 z 8 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 2/2018  z 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 3/2018  z 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci  i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2018
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 6/2018  z 31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Golina w roku szkolnym 2018/2019 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 7/2018 z 31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina w roku szkolnym 2018/2019 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 8/2018  z 1 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Golina 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 9/2018 z 6 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na otwarty konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2018
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 11/2018 z 14 lutego 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie na I kadencję (2018-2020) 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 12/2018 z 14 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 18/2018 z 11 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Kamińskiej Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji partnerskiego zadania publicznego pod nazwą „Opieka plus – pomoc dla Seniorów z niepełnosprawnościami”  
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 25/2018 z 06 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wstępnej wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne oraz zasad prowadzenia wstępnych negocjacji w sprawie nabycia własności nieruchomości wydzielonych pod drogi gminne
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 26/2018 z 06 kwietnia 2018 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  na terenie gminy i miasta Golina
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 34/2018  z 30 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 35/2018  z 30 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 36/2018  z 30 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 37/2018  z 30 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 40/2018 z 15 maja 2018 roku w sprawie odwołania ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 41/2018 z 16 maja 2018 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie  
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 57/2018 z 5 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie  do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu „Dobry Start oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust.6 programu ”Dobry start”
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 64/2018  z 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 66/2018 z 26 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 69/2018 z 31 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 75/2018 z 21 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 84/2018 z 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach dla uzdolnionych uczniów z terenu gminy Golina na rok szkolny 2017/2018 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 91/2018 z 19 września 2018 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 106/2018 z 31 października 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia odbioru inwestycji pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Golina ul. Sienkiewicza- obręb Golina i m. Sługocinek- obręb Sługocinek.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 107/2018 z 7 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Golinie. 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 118/2018 z 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Golinie i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 120/2018  z 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Golinie i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej