Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Oferty pracy » OGŁOSZENIE O NABORZE STANOWISKO PRACY: ds. Ochrony Danych Osobowych, Sportu i Zdrowia

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

BURMISTRZ GOLINY OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZE


STANOWISKO PRACY:

ds. Ochrony Danych Osobowych, Sportu i Zdrowia.

WYMAGANIA  NIEZBĘDNE  ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1)      wykształcenie  wyższe:  preferowane administracja, zarządzanie, informatyka,

2)      staż pracy: 2 lata,

3)      obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

7)      nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA DODATKOWE

1)    wiedza i doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem środków unijnych i krajowych,

2)    wiedza i doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony danych osobowych.

3)    wiedza w dziedzinie informatyki i bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych,

4)    znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

5)    umiejętność stosowania prawa administracyjnego w podejmowanych działaniach,

6)    obsługa komputera - znajomość pakietu MS Office/Word, Exel,

7)    umiejętność tworzenia i redagowania tekstów,

8)    dobra organizacja pracy własnej.

9)    operatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

10)  rzetelność, odpowiedzialność i samodzielność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1.      Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,                                  

a)    sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

b)   nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,

c)    zapewnienie zapoznania osób upoważniony do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

2.      Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informację, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7 ustawy o ochronie danych osobowych.

3.      Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

4.      Podejmowanie działań z zakresu szeroko rozumianej promocji gminy.

5.      Organizowanie współpracy z zagranicą i gminami partnerskimi.

6.      Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

7.      Współdziałanie z Ludowymi Zespołami Sportowymi i Klubami Uczniowskimi oraz innymi Zrzeszeniami w zakresie organizacji imprez sportowych.

8.      Opracowanie rocznego planu wydatków na zadania w zakresie sportu, organizowanie przetargów na dotacje w zakresie sportu i wypoczynku młodzieży.

9.      Prowadzenie doradztwa jednostkom organizacyjnym oraz placówkom oświatowym w zakresie pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej na tzw. projekty miękkie.

10.   Pomoc organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej na tzw. projekty miękkie

11.   Monitorowanie realizacji zadań finansowych z funduszy Unii Europejskiej oraz ocena ich wykonania.

12.   Opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych i innych na potrzeby jednostki dotyczących środków zewnętrznych.

13.   Współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją zdrowia  i edukacją zdrowotną.

14.   Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

Praca w siedzibie Urzędu Miejskiego. Stanowisko pracy na piętrze budynku.

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim  w Golinie,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu  poprzedzającym datę ogłoszenia  jest niższy niż 6 %.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

1)       list motywacyjny;

2)       życiorys - Curriculum Vitae,

3)       wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie, stanowiący załącznik  nr 3 do niniejszego Regulaminu,

2)    oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

3)    oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

6)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

7)    kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu.

8)    w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

9)    kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienie, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych, Sportu i Zdrowia"  do dnia  14 października 2016 roku (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu), do godz.1530 .

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE  INFORMACJE

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną pisemnie poinformowane.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie (www.golina.bip.pl) oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie.

Do oferty należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla   potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r.  poz. 2135 ze zmianami) oraz ustawą  z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902)".

Burmistrz Goliny
Mirosław Durczyński

Golina,  03.10.2016r.

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o stanie zdrowia