Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Oferty pracy » OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: do spraw zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

BURMISTRZ GOLINY OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZESTANOWISKO PRACY:  do spraw  zagospodarowania przestrzennego 

WYMIAR CZASU PRACY:   ½ etatu

WYMAGANIA  NIEZBĘDNE  ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1.   Osoby ubiegające się o zatrudnienie muszą spełniać jeden z warunków określonych w art. 5  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz.1073),

1)  nabyły uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1989 r. poz. 99, 178 i 192, z 1990 r. poz. 198 i 505 oraz z 1993 r. poz. 212),

2)  nabyły uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. poz. 139, z późn. zm.),

3)  posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 i 1650),

4)  posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej,

5)  posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w pkt 4 oraz ukończyły studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej,

6)  są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 4 lub 5.

 2.   Minimum 6-miesięczne doświadczenie: w pracy w administracji publicznej przy sporządzaniu projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub w pracy przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego albo w pracy przy projektowaniu w budownictwie.

 3.   Znajomość i umiejętności praktycznego stosowania przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku, a szczególności: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o opłacie skarbowej, ustawa o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie środowiska oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych, prawo wodne.

 4.   Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

 5.   Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.

  6.   Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 7.   Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 8.   Nieposzlakowana opinia.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

1)    znajomość ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

2)    umiejętność stosowania prawa administracyjnego w podejmowanych działaniach,

3)    obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office/Word, Exel, AutoCad, Corel,

4)    dobra organizacja pracy własnej.

5)    operatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

6)     rzetelność, odpowiedzialność i samodzielność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1.   Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ich odmowie.

2.   Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo budowlane w zakresie  przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o jej odmowie, projektów decyzji o zmianie sposobu użytkowania.

3.   Sporządzanie analiz warunków i zasad zagospodarowania, wynikających z przepisów odrębnych, dokonywanie analiz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, zgodnie z ustawą o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym.

4.   Sporządzanie analiz funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie warunkami  określonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5.   Dokonywanie wizji terenu przewidzianego pod realizację inwestycji.

6.   Sporządzanie dokumentacji fotograficznej do poszczególnych projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego.

7.   Przygotowywanie dokumentacji do uzgodnień projektu decyzji zgodnie z art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

Praca w siedzibie Urzędu Miejskiego. Stanowisko pracy na parterze budynku.

 

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Golinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu  poprzedzającym datę ogłoszenia  jest niższy niż 6 %.

 

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

1)    list motywacyjny;

2)    życiorys – Curriculum Vitae,

3)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie, stanowiący załącznik  nr 3 do Regulaminu,

2)  oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

3)  oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

6)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

7) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu,

8)    w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

9)    kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć:

-      osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1 (sekretariat), lub

-      pocztą elektroniczną na adres: golina@golina.pl w przypadku posiadanych uprawnień do  kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

przesłać na adres: Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1, w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego” do dnia 24 lipca  2017 roku (decyduje data wpływu do Urzędu), do godz.1530.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

INNE  INFORMACJE

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną pisemnie poinformowane.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie (www.golina.bip.pl) oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie.

Do oferty należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla   potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r.  poz. 2135 ze zmianami) oraz ustawą  z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902)”.

 

 

Golina,  13.07.2017r.

 

                                                                                                          Burmistrz Goliny                   

                                                                                                       Mirosław Durczyński

 

 Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o stanie zdrowia