Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Obwieszczenia, ogłoszenia różne » DECYZJA 2/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BURMISTRZ GOLINY                                                    Golina, dnia 21.03.2017r.

      GPiB.6733. 2.2017

                                                                         

DECYZJA 2/2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust.4, pkt  6, 8, 9  powołanej na wstępie ustawy

 

ustalam

na rzecz „Avrio Media” sp. z o.o. z siedzibą 62-025 Kostrzyn, ul. Wrzesińska 1 „B”, w imieniu której wystąpił Pełnomocnik: GRIP Ryszard Białczyk z siedzibą 62-200 Gniezno, ul. Ogrodowa nr 20

 

lokalizację inwestycji celu publicznego  

 

jako zamierzenie polegające na:

 

budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn 90 o ciśnieniu MOP = 0,5 MPa  i długości ok. L=1642 mb oraz budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 o ciśnieniu MOP = 0,5 MPa  i długości ok. L= 529 mb w miejscowości Golina na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi : obręb Golina : 403/2, 2176;  oraz obręb Golina-Kolonia : 413, 53, 98, 400/8, 400/7, 61/26, 61/3 ; gmina Golina.

 

1.      Rodzaj inwestycji:

 

Obiekt infrastruktury technicznej

 

2.      Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

 

a)        ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 

1)      sieć należy projektować i budować w sposób określony w przepisach i Polskich Normach, w tym techniczno-budowlanych,

2)      wnioskowany obiekt należy zlokalizować w terenie zgodnie z załącznikiem graficznym niniejszej decyzji,

3)   na podstawie analizy cech zabudowy i zagospodarowania terenu, na którym zaplanowano inwestycję oraz wizji w terenie ustalono, iż w analizowanym obszarze występuje zabudowa mieszkaniowa, zabudowa zagrodowa oraz droga powiatowa i droga gminna. Wnioskowane przedsięwzięcie nie stworzy negatywnych skutków przestrzennych dla analizowanego terenu.

4)      parametry projektowanej sieci gazowej :

- średnica gazociągu PE dn 90,

- średnica gazociągu PE dn 63,

     - długość gazociągu PE dn 90 (na terenie objętym niniejszą decyzją) wynosi 1642 mb,

     - długość gazociągu PE dn 63 (na terenie objętym niniejszą decyzją) wynosi 529 mb,

     - w proj. gazociągu rozprowadzany będzie gaz ziemny wysokometanowy E wg PN-C-04753:2002 o ciśnieniu do 0,5 MPa,

     - projektowana głębokość posadowienia 1,0m,

5)      na skrzyżowaniach gazociągu z drogami, ciekami, obcym uzbrojeniem należy ułożyć gazociąg w rurach osłonowych,

6)      teren po zakończeniu robót budowlanych należy wyrównać i przywrócić do stanu wyjściowego, a w miejscu przechodzenia przez drogę – jeśli nie ma obowiązku przechodzenia metodą przecisku lub przewiertu – należy utwardzić,

7)      inwestor zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na umieszczenie urządzeń oraz na prowadzenie robót budowlanych w pasie drogowym drogi powiatowej i drogi gminnej,

8)      naruszone urządzenia pasa drogowego i terenu należy przywrócić do poprzedniego stanu na koszt inwestora,

 

b)        ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi,

1)      należy zapewnić bezpieczne warunki ruchu, przy prowadzeniu robót i lokalizacji słupków oznaczeniowych w pasie technicznym drogi i w jego sąsiedztwie na podstawie ustaleń z zarządcą drogi,

2)      wykopy wąsko przestrzenne należy wykonywać krótkimi odcinkami, z zapewnieniem bezpiecznych dojść i dojazdów do przyległych nieruchomości,

3)      w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy prowadzić je krótkimi odcinkami z zabezpieczeniem wykopów przed wpadnięciem,

4)      roboty ziemne wykonywane ręcznie lub lekkim sprzętem należy prowadzić wyłącznie w sposób nie uszkadzający systemu korzeniowego drzew,

5)      budowa gazociągu nie może spowodować wycinki drzew,

6)      budowa gazociągu nie może spowodować zmiany przeznaczenia gruntów leśnych i rolnych,

7)      Lokalizacja inwestycji planowana jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Obszar Powidzko-Bieniszewski.

 

c)         ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

nie dotyczy

 

d)        ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,

nie dotyczy

 

e)         ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,

 

1)        inwestycja może być zrealizowana na zasadach określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.),

2)        wejście na teren wymaga uzgodnienia z właścicielami lub zarządcami nieruchomości oraz uporządkowania i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,

3)        koszty realizacji roszczeń, zgodnie z art. 63, ust. 3, o których mowa w art. 36, ust. 1 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

4)        decyzja ta, zgodnie z art. 63, ust. 2 ww. ustawy, nie rodzi praw do terenu, ani nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich,

5)       żadne roszczenia nie przysługują zarządzającemu gazociągiem z tytułu ewentualnych szkód spowodowanych np. przerastaniem korzeni drzew,

 

f)         ustalenia dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych,

nie dotyczy

 

g)        ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów,

 

-        Inwestycję należy zlokalizować i zaprojektować zgodnie z:

a)      rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2012r., poz. 1289),

b)      z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 460),

c)      ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr    62, poz. 627 ze zm.),

d)     ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zm.),

- zgodnie z postanowieniem Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie ZDP-ZUD-4015-52/2017 z dnia 13.02.2017 wyrażono zgodę na usytuowanie inwestycji przy zachowaniu warunków:

Ø  uzgodnić szczegółowo lokalizację sieci gazowej oraz projekt budowlany,

Ø  przedłożyć do tutejszego Zarządu Dróg przez Avrio Media Sp. z  o.o. oświadczeń Wykonawcy robót (Zakładu Robót Inżynieryjnych Stanisław Dropiński ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin) związanych z przebudową drogi o braku utraty uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej na wykonane roboty.

- projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Starostwa Powiatowego w Koninie i po upływie 14 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się za uzgodnione pozytywnie.

- projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i po upływie 14 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się za uzgodnione pozytywnie.

- zgodnie z art.53 ust.5c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z późniejszymi zmianami tj. Dz.U. Nr 201 poz.1237 z dnia 3 listopada 2008r.) uzgodniono pozytywnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

-        Niezbędne elementy sieciowe powinny być uzgodnione branżowo oraz przez zarządcę drogi powiatowej i zarządcę drogi gminnej,

-        W przypadku zbliżenia planowanej inwestycji do urządzeń melioracyjnych należy uzgodnić lokalizację zabudowy z właścicielem tych urządzeń,

-        W przypadku kolizji projektowanej inwestycji z zielenią należy uzyskać zgodę na wycinkę drzew.

 

3.      Linie rozgraniczające teren inwestycji.

Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione są na mapie  stanowiącej  załącznik do niniejszej decyzji.

 

UZASADNIENIE

 

            Avrio Media” sp. z o.o. z siedzibą 62-025 Kostrzyn, ul. Wrzesińska 1 „B”, w imieniu której wystąpił Pełnomocnik : GRIP Ryszard Białczyk z siedzibą 62-200 Gniezno, złożyła wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn 90 o ciśnieniu MOP = 0,5 MPa  i długości ok. L=1642 mb oraz budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 o ciśnieniu MOP = 0,5 MPa  i długości ok. L= 529 mb w miejscowości Golina na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi : obręb Golina : 403/2, 2176;  oraz obręb Golina-Kolonia : 413, 53, 98, 400/8, 400/7, 61/26, 61/3 ; gmina Golina.

Na terenie objętym wnioskiem nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym ustalenie warunków zabudowy następuje na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778).

Wniosek o warunki zabudowy nie dotyczy przedsięwzięcia zaliczanego do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Na terenie inwestycji  występują obszary objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Lokalizacja inwestycji planowana jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Obszar Powidzko-Bieniszewski.

            Teren inwestycji położony jest poza obszarami objętymi przyrodniczą ochroną konserwatorską.

Teren planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza terenami górniczymi.

            Planowana inwestycja nie znajduje się w otoczeniu obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków. Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie strefy ochrony stanowisk archeologicznych.

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji celu publicznego w w/w terenie nie spowoduje negatywnych skutków w architekturze krajobrazu.

           Teren działek objętych decyzją nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz analizy cech zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarze wyznaczonym wokół projektowanej inwestycji ustalono, że budowa przedsięwzięcia zaproponowana przez inwestora, spełnia warunki i wymagania określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jest zgodna z przepisami odrębnymi.

W myśl art. 53 ust. 4 pkt.  6, 8, 9  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano uzgodnień ze starostą, marszałkiem województwa, z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, z zarządcą drogi powiatowej.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy został opracowany przez mgr inż. arch. Krystynę Wiśniewską - osobę wpisaną do izby samorządu zawodowego architektów -  nr WP-O245.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji decyzji.

 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załącznik (tylko dla wnioskodawcy):

- mapa do celów projektowych

 

Informacja

 

Niniejsza decyzja:

-          nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

-          nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę, lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.


                                                                                            

Otrzymują :

 

 1.   Strony postępowania                                                /-/ Burmistrz Goliny

 2.  aa.   Mirosław Durczyński